SFS 2010:667 Lag om ändring i lagen (1994:260) om offentlig anställning

100667.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1994:260) om offentlig
anställning;

utfärdad den 17 juni 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 21 § lagen (1994:260) om offentlig

anställning ska ha följande lydelse.

21 §

2

Föreskrifterna i 14�19 §§ gäller inte

1. dem som kan meddelas disciplinpåföljd enligt lagen (1994:1811) om

disciplinansvar inom totalförsvaret, m.m., för förseelser som omfattas av den
lagen,

2. hälso- och sjukvårdspersonal, som i sin yrkesutövning står under Soci-

alstyrelsens tillsyn, för sådana förseelser i denna yrkesutövning som ska
prövas av Socialstyrelsen eller Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd,

3. djurhälsopersonal för sådana förseelser i yrkesutövningen som ska

prövas av Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

MATS ODELL

Erik Nymansson
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2009/10:210, bet. 2009/10:SoU22, rskr. 2009/10:342.

2 Senaste lydelse 2009:308.

SFS 2010:667

Utkom från trycket
den 28 juni 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010