SFS 2010:670 Lag om ändring i lagen (1998:1656) om patientnämndsverksamhet m.m.

100670.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1998:1656) om
patientnämndsverksamhet m.m.;

utfärdad den 17 juni 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1, 2 och 4 §§ lagen (1998:1656)

om patientnämndsverksamhet m.m. ska ha följande lydelse.

1 §

2

I varje landsting och kommun ska det finnas en eller flera nämnder

med uppgift att stödja och hjälpa patienter inom

1. den hälso- och sjukvård enligt hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)

som bedrivs av landsting eller enligt avtal med landsting,

2. den hälso- och sjukvård enligt hälso- och sjukvårdslagen som bedrivs

av kommuner eller enligt avtal med kommuner och den allmänna omvård-
nad enligt socialtjänstlagen (2001:453) som ges i samband med sådan hälso-
och sjukvård, samt

3. den tandvård enligt tandvårdslagen (1985:125) som bedrivs eller helt

eller delvis finansieras av landsting.

För sådana nämnder gäller vad som är föreskrivet i kommunallagen

(1991:900). Särskilda bestämmelser om gemensam nämnd finns i lagen
(2003:192) om gemensam nämnd inom vård- och omsorgsområdet.

2 §

Nämnderna ska utifrån synpunkter och klagomål stödja och hjälpa

enskilda patienter och bidra till kvalitetsutveckling och hög patientsäkerhet i
hälso- och sjukvården genom att

1. hjälpa patienter att få den information de behöver för att kunna ta till

vara sina intressen i hälso- och sjukvården,

2. främja kontakterna mellan patienter och vårdpersonal,
3. hjälpa patienter att vända sig till rätt myndighet, samt
4. rapportera iakttagelser och avvikelser av betydelse för patienterna till

vårdgivare och vårdenheter.

Nämnderna ska informera allmänheten, hälso- och sjukvårdspersonalen

och andra berörda om sin verksamhet.

4 §

Nämnderna ska göra Socialstyrelsen uppmärksam på förhållanden som

omfattas av myndighetens tillsyn.

Nämnderna ska senast den sista februari varje år till Socialstyrelsen lämna

en redogörelse över patientnämndsverksamheten under föregående år.

1 Prop. 2009/10:210, bet. 2009/10:SoU22, rskr. 2009/10:342.

2 Senaste lydelse 2003:198.

SFS 2010:670

Utkom från trycket
den 28 juni 2010

background image

2

SFS 2010:670

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

G�RAN H�GGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)