SFS 2010:671 Lag om ändring i lagen (2001:499) om omskärelse av pojkar

100671.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2001:499) om omskärelse av
pojkar;

utfärdad den 17 juni 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2 § lagen (2001:499) om omskärel-

se av pojkar ska ha följande lydelse.

2 §

2

När läkare utför omskärelse enligt denna lag eller när läkare eller sjuk-

sköterska ombesörjer smärtlindring enligt denna lag gäller patientsäker-
hetslagen (2010:659), patientskadelagen (1996:799) och patientdatalagen
(2008:355).

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

G�RAN H�GGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2009/10:210, bet. 2009/10:SoU22, rskr. 2009/10:342.

2 Senaste lydelse 2008:357.

SFS 2010:671

Utkom från trycket
den 28 juni 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010