SFS 2010:672 Lag om ändring i smittskyddslagen (2004:168)

100672.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i smittskyddslagen (2004:168);

utfärdad den 17 juni 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 9 kap. 1 § smittskyddslagen

(2004:168) ska ha följande lydelse.

9 kap.

1 §

Socialstyrelsen har tillsyn över smittskyddet i landet. Vid tillsynen

enligt denna lag tillämpas bestämmelserna i 7 kap. 20�28 §§ och 10 kap.
13 § patientsäkerhetslagen (2010:659).

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

MARIA LARSSON

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2009/10:210, bet. 2009/10:SoU22, rskr. 2009/10:342.

SFS 2010:672

Utkom från trycket
den 28 juni 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010