SFS 2010:673 Lag om ändring i lagen (2005:225) om rättsintyg i anledning av brott

100673.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2005:225) om rättsintyg i
anledning av brott;

utfärdad den 17 juni 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 5 och 7 §§ lagen (2005:225) om

rättsintyg i anledning av brott ska ha följande lydelse.

5 §

2

Ett rättsintyg får inte utfärdas utan den enskildes samtycke, om inte

annat följer av andra eller tredje stycket.

Ett rättsintyg som avser en målsägande får utfärdas utan samtycke
1. vid misstanke om brott för vilket inte är föreskrivet lindrigare straff än

fängelse i ett år eller försök till brott för vilket inte är stadgat lindrigare straff
än fängelse i två år,

2. vid misstanke om försök till brott för vilket inte är föreskrivet lindrigare

straff än fängelse i ett år om gärningen innefattat försök till överföring av sådan
allmänfarlig sjukdom som avses i 1 kap. 3 § smittskyddslagen (2004:168),

3. vid misstanke om brott enligt 3, 4 eller 6 kap. brottsbalken eller brott

som avses i lagen (1982:316) med förbud mot könsstympning av kvinnor,
mot någon som inte har fyllt arton år, eller

4. om uppgifter, för vilka gäller sekretess enligt 25 kap. 1�5 §§ offent-

lighets- och sekretesslagen (2009:400) eller tystnadsplikt enligt 6 kap. 12 §
patientsäkerhetslagen (2010:659), har lämnats ut till en polismyndighet eller
en åklagarmyndighet efter samtycke från målsäganden.

Ett rättsintyg som avser den som är misstänkt för brott får utfärdas utan

samtycke

1. i samband med kroppsbesiktning enligt 28 kap. rättegångsbalken, eller
2. om annan undersökning än kroppsbesiktning har ägt rum och det före-

ligger misstanke om sådant brott som avses i andra stycket 1�3.

7 §

3

Från en verksamhet där sekretess gäller enligt 25 kap. 1�5 §§

offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) eller där personalen omfattas
av tystnadsplikt enligt 6 kap. 12 § patientsäkerhetslagen (2010:659) ska det
till Rättsmedicinalverket utan hinder av sekretessen eller tystnadsplikten
lämnas ut sådana uppgifter som behövs för att utfärda ett rättsintyg om

1 Prop. 2009/10:210, bet. 2009/10:SoU22, rskr. 2009/10:342.

2 Senaste lydelse 2009:509.

3 Senaste lydelse 2009:509.

SFS 2010:673

Utkom från trycket
den 28 juni 2010

background image

2

SFS 2010:673

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

1. det begärs av Rättsmedicinalverket, och
2. uppgifterna angår misstanke om sådant brott som avses i 5 § andra

stycket 1�3.

Bestämmelser om utlämnande av uppgifter till polismyndighet och åkla-

garmyndighet i vissa fall finns i 10 kap. 16�26 §§ offentlighets- och sekre-
tesslagen.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Katrin Hollunger Wågnert
(Justitiedepartementet)