SFS 2010:674 Lag om ändring i lagen (2006:351) om genetisk integritet m.m.

100674.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2006:351) om genetisk
integritet m.m.;

utfärdad den 17 juni 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 kap. 3 § lagen (2006:351) om

genetisk integritet m.m. ska ha följande lydelse.

1 kap.

3 §

I hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) ges grundläggande bestämmel-

ser om patientens självbestämmande och om respekt för människors lika
värde inom hälso- och sjukvården, och i patientsäkerhetslagen (2010:659)
föreskrivs om skyldigheter för hälso- och sjukvårdspersonal.

I lagen (2002:297) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m. regleras

hur humanbiologiskt material, med respekt för den enskilda människans
integritet, ska få samlas in, förvaras och användas för vissa ändamål.

När det gäller att skydda den enskilda människan och respektera människo-

värdet vid forskning finns bestämmelser i lagen (2003:460) om etikprövning
av forskning som avser människor.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

G�RAN H�GGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2009/10:210, bet. 2009/10:SoU22, rskr. 2009/10:342.

SFS 2010:674

Utkom från trycket
den 28 juni 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010