SFS 2010:675 Lag om ändring i lagen (2006:496) om blodsäkerhet

100675.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2006:496) om blodsäkerhet;

utfärdad den 17 juni 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 18 § lagen (2006:496) om blod-

säkerhet ska ha följande lydelse.

18 §

Socialstyrelsen ska med hjälp av automatiserad behandling föra ett

register över dem som har tillstånd att bedriva blodverksamhet. Registret har
till ändamål att ge offentlighet åt

1. vem som har tillstånd,
2. de anmälningar som har gjorts enligt 15 §,
3. de anmälningar som har gjorts enligt 3 kap. 5 § patientsäkerhetslagen

(2010:659) i samband med blodtransfusion, och

4. tidpunkterna för inspektion och kontroll enligt 12 §.
Registret får också användas för tillsyn, forskning och framställning av

statistik.

Personuppgifter får inte registreras om andra än dem som har tillstånd att

bedriva blodverksamhet och om verksamhetschefen.

Socialstyrelsen är personuppgiftsansvarig för registret.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

G�RAN H�GGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2009/10:210, bet. 2009/10:SoU22, rskr. 2009/10:342.

SFS 2010:675

Utkom från trycket
den 28 juni 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010