SFS 2010:676 Lag om ändring i lagen (2008:286) om kvalitets- och säkerhetsnormer vid hantering av mänskliga vävnader och celler

100676.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2008:286) om kvalitets- och
säkerhetsnormer vid hantering av mänskliga
vävnader och celler;

utfärdad den 17 juni 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 27 § lagen (2008:286) om kvali-

tets- och säkerhetsnormer vid hantering av mänskliga vävnader och celler
ska ha följande lydelse.

27 §

2

Den som tillhör eller har tillhört personal inom en enskilt bedriven

vävnadsinrättning där det sker tillvaratagande och kontroll av mänskliga
vävnader och celler avsedda att användas vid tillverkning av läkemedel
avsedda för användning på människor, får inte obehörigen röja vad han eller
hon i verksamheten har fått veta om en enskild givares hälsotillstånd eller
andra personliga förhållanden. Som obehörigt röjande anses inte att någon
fullgör uppgiftsskyldighet som följer av lag eller förordning.

I verksamhet inom den enskilda hälso- och sjukvården tillämpas bestäm-

melserna i 6 kap. 12 § patientsäkerhetslagen (2010:659).

För det allmännas verksamhet gäller bestämmelserna i offentlighets- och

sekretesslagen (2009:400).

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

G�RAN H�GGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2009/10:210, bet. 2009/10:SoU22, rskr. 2009/10:342.

2 Senaste lydelse 2009:524.

SFS 2010:676

Utkom från trycket
den 28 juni 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010