SFS 2010:678 Lag om ändring i lagen (2009:302) om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård

100678.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2009:302) om verksamhet inom
djurens hälso- och sjukvård;

utfärdad den 17 juni 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 3 kap. 6 § lagen (2009:302) om

verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård ska ha följande lydelse.

3 kap.

6 §

Den som har legitimation enligt patientsäkerhetslagen (2010:659) får

efter ansökan godkännas för verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om

1. vilka yrken som kan komma i fråga för godkännande enligt första

stycket, och

2. vilken utbildning eller praktisk erfarenhet som krävs för sådant god-

kännande.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får även med-

dela föreskrifter om godkännande för verksamhet inom djurens hälso- och
sjukvård för den som har genomgått utbildning utomlands eller har behörig-
het att utöva yrket i ett annat land.

Beteckningen godkänd för verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård

får i verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård användas endast av den
som fått godkännande enligt första stycket.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Mats Wiberg
(Jordbruksdepartementet)

1 Prop. 2009/10:210, bet. 2009/10:SoU22, rskr. 2009/10:342.

SFS 2010:678

Utkom från trycket
den 28 juni 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010