SFS 2010:680 Lag om ändring i socialförsäkringsbalken

100680.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i socialförsäkringsbalken;

utfärdad den 17 juni 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 15 kap. 8 § socialförsäkrings-

balken ska ha följande lydelse.

15 kap.

8 §

Om någon enligt 16 kap. får barnbidrag för två eller flera barn lämnas

flerbarnstillägg med

1. 150 kronor i månaden för det andra barnet,
2. 454 kronor i månaden för det tredje barnet,
3. 1 010 kronor i månaden för det fjärde barnet, och
4. 1 250 kronor i månaden för det femte barnet och varje ytterligare barn.
I 16 kap. 12 § finns bestämmelser om anmälan för att få flerbarnstillägg.

På regeringens vägnar

G�RAN H�GGLUND

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2009/10:99, bet. 2009/10:FiU21, rskr. 2009/10:348.

SFS 2010:680

Utkom från trycket
den 28 juni 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010