SFS 2010:681 Lag om ändring i lagen (1947:529) om allmänna barnbidrag

100681.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1947:529) om allmänna
barnbidrag;

utfärdad den 17 juni 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2 a § lagen (1947:529) om all-

männa barnbidrag ska ha följande lydelse.

2 a §

2

Flerbarnstillägg lämnas om någon uppbär allmänt barnbidrag för två

eller flera barn. Vid tillämpning av denna paragraf beaktas inte barn som
avses i 4 § tredje stycket eller 7 §.

Flerbarnstillägg lämnas med
1. 1 800 kronor om året för det andra barnet,
2. 5 448 kronor om året för det tredje barnet,
3. 12 120 kronor om året för det fjärde barnet,
4. 15 000 kronor om året för det femte barnet och varje ytterligare barn.
Vid beräkningen av flerbarnstillägget ska de barn för vilka någon uppbär

allmänt barnbidrag räknas samman med de barn för vilka någon annan upp-
bär allmänt barnbidrag om dessa barnbidragsmottagare stadigvarande sam-
manbor och är eller har varit gifta med varandra eller har eller har haft barn
gemensamt.

Den som önskar uppbära flerbarnstillägg med stöd av tredje stycket ska

anmäla detta till Försäkringskassan.

Om inte annat föreskrivs ska bestämmelserna om allmänt barnbidrag i

denna lag eller i andra lagar eller författningar tillämpas på flerbarnstillägg.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2010. �ldre bestämmelser gäller fort-

farande för flerbarnstillägg som avser tid före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

G�RAN H�GGLUND

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2009/10:99, bet. 2009/10:FiU21, rskr. 2009/10:348.

2 Senaste lydelse 2005:824.

SFS 2010:681

Utkom från trycket
den 28 juni 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010