SFS 2010:683 Förordning om ändring i förordningen (2009:1423) om bidrag till företagshälsovård med vissa insatser inom rehabiliteringsområdet

100683.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2009:1423) om bidrag
till företagshälsovård med vissa insatser inom
rehabiliteringsområdet;

utfärdad den 17 juni 2010.

Regeringen föreskriver att 10 § förordningen (2009:1423) om bidrag till

företagshälsovård med vissa insatser inom rehabiliteringsområdet ska ha föl-
jande lydelse.

10 §

1

Tilläggsbidrag lämnas för läkarbesök som även innefattar en bedöm-

ning av den anställdes arbetsförmåga. Bidrag får lämnas med 350 kronor per
genomfört läkarbesök.

Tilläggsbidrag lämnas även med ett belopp om högst 5 600 kronor för en

redovisning av de koordinerande insatser för den anställdes återgång i arbete
och arbetsanpassning som utförts i enlighet med 5 § 1. De koordinerande in-
satserna ska vara utförda inom 45 dagar räknat från den anställdes första
sjukdag. Redovisningen av de koordinerande insatserna ska upprättas i en-
lighet med Försäkringskassans krav och redovisningen ska vara godkänd av
arbetsgivaren. Det sammanlagda ersättningsbeloppet för ett helt kalenderår
till en anordnare av företagshälsovård får inte överstiga det belopp som mot-
svarar antalet anslutna anställda till anordnaren multiplicerat med talet 0,016
multiplicerat med högst 5 600 kronor. Ersättning får dock lämnas för redo-
visningar avseende fler anslutna anställda, och därmed med ett högre sam-
manlagt ersättningsbelopp, om det finns särskilda skäl för det.

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2010 men tillämpas för tid

från och med den 1 januari 2010.

På regeringens vägnar

CRISTINA HUSMARK PEHRSSON

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

1 Senaste lydelse 2010:426.

SFS 2010:683

Utkom från trycket
den 28 juni 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010