SFS 2010:685 Förordning om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

100685.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1999:1134) om
belastningsregister;

utfärdad den 17 juni 2010.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1999:1134) om belast-

ningsregister

dels att 18 § ska ha följande lydelse,
dels att det i förordningen ska införas en ny paragraf, 16 b §, av följande

lydelse.

16 b §

Uppgifter ur belastningsregistret om brott mot 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11,

13, 14, 15, 16, 17 eller 20 kap. brottsbalken, 1 § andra stycket eller 4 a § la-
gen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott, narkotikastrafflagen
(1968:64), skattebrottslagen (1971:69), lagen (1991:1969) om förbud mot
vissa dopningsmedel, lagen (1992:860) om kontroll av narkotika, 10 kap. 3 §
alkohollagen (1994:1738), lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga
varor eller 5 eller 6 § lagen (2000:1225) om straff för smuggling ska, om
brotten föranlett någon annan påföljd än böter, lämnas ut om det begärs av
Socialstyrelsen i ärenden om tillstånd enligt socialtjänstlagen (2001:453) el-
ler lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, i fråga
om den som Socialstyrelsen överväger att ge tillstånd och styrelseledamot,
verkställande direktör eller firmatecknare för denne, föreståndare för verk-
samheten samt delägare i ett fåmansföretag eller fåmanshandelsbolag som
ärendet gäller.

Om påföljden avser något annat brott än de som anges i första stycket ska

också uppgifter om det brottet lämnas ut.

18 §

En myndighet som enligt 10, 11, 12, 13, 14 eller 16 b § har rätt att få

uppgifter ur belastningsregistret vid tillståndsgivning eller godkännande har
rätt att få motsvarande uppgifter för prövning av ett meddelat tillstånd, god-
kännande, certifikat eller en beslutad auktorisation.

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2010.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Gunnel Lindberg
(Justitiedepartementet)

SFS 2010:685

Utkom från trycket
den 28 juni 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010