SFS 2010:686 Lag om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)

100686.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554);

utfärdad den 17 juni 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 i fråga om årsredovisningslagen

(1995:1554)

dels att 7 kap. 1, 5 och 32 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 7 kap. 3 a §, av följande

lydelse.

7 kap.

1 §

3

Ett moderföretag ska för varje räkenskapsår upprätta koncernredo-

visning enligt denna lag, om inte annat följer av 2, 3 eller 3 a §.

3 a §

Ett moderföretag behöver inte upprätta koncernredovisning, om

moderföretagets samtliga dotterföretag är av ringa betydelse med hänsyn till
kravet i 6 § på rättvisande bild. Koncernredovisning ska dock upprättas, om
två eller flera dotterföretag tillsammans har mer än sådan ringa betydelse.

5 §

4

Koncernredovisningen ska omfatta samtliga dotterföretag, om inte an-

nat följer av andra eller tredje stycket.

Ett dotterföretag behöver inte omfattas av koncernredovisningen, om före-

taget är av ringa betydelse med hänsyn till kravet i 6 § på rättvisande bild.
Om två eller flera dotterföretag tillsammans har mer än sådan ringa bety-
delse, ska de dock omfattas av koncernredovisningen.

Ett dotterföretag behöver inte heller omfattas av koncernredovisningen,

om

1. betydande och varaktiga hinder i väsentlig grad begränsar moderföre-

tagets möjligheter att utöva sitt inflytande över dotterföretaget,

2. nödvändig information för att upprätta koncernredovisningen inte kan

fås utan oskälig kostnad eller inom rimlig tid, eller

3. andelarna i dotterföretaget innehas tillfälligt och uteslutande i avsikt att

säljas vidare.

1 Prop. 2009/10:208, bet. 2009/10:CU22, rskr. 2009/10:346.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/49/EG av den 18 juni 2009 om änd-
ring av rådets direktiv 78/660/EEG och 83/349/EEG vad gäller krav på offentlighet för
medelstora företag och skyldigheten att upprätta sammanställd redovisning (EUT L
164, 26.6.2009, s. 42, Celex 32009L0049).

3 Senaste lydelse 1999:1112.

4 Senaste lydelse 1999:1112.

SFS 2010:686

Utkom från trycket
den 28 juni 2010

background image

2

SFS 2010:686

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

Ett företag som tillämpar andra eller tredje stycket ska i en not upplysa om

skälen för detta.

32 §

5

Ett företag som omfattas av artikel 4 i Europaparlamentets och rådets

förordning (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 om tillämpning av inter-
nationella redovisningsstandarder ska tillämpa enbart följande bestämmelser
i detta kapitel:

1. 1�3 a §§ om skyldighet att upprätta koncernredovisning,
2. 4 § första stycket 4 om förvaltningsberättelse,
3. 7 § vad gäller hänvisningarna till 2 kap. 5 § om språk och form och

2 kap. 7 § om undertecknande,

4. 12 § första stycket om värderingsprinciper,
5. 14 § vad gäller hänvisningarna till följande bestämmelser i 5 kap.:
� 4 § om uppgifter om taxeringsvärden,
� 12 § om lån till ledande befattningshavare,
� 15 § första och tredje styckena om en ekonomisk förenings eget kapital,
� 18 § om medelantalet anställda under räkenskapsåret,
� 18 b § om könsfördelningen bland ledande befattningshavare,
� 20 § första stycket 1 samt andra och tredje styckena samt 21 § om löner,

ersättningar och sociala kostnader,

� 22 § om pensioner och liknande förmåner,
� 23 § om tidigare styrelse och verkställande direktör,
� 24 § om suppleanter och vice verkställande direktör, och
� 25 § om avtal om avgångsvederlag,
6. 31 § första stycket, vad gäller hänvisningarna till 6 kap. 1 och 2 a�4 §§

om förvaltningsberättelsens innehåll, och

7. 31 § andra och tredje styckena om koncernens system för intern kon-

troll och riskhantering.

Ett företag som avses i första stycket behöver inte lämna upplysningar en-

ligt 6 kap. 1 §, om upplysningarna lämnas på annan plats i redovisningen. I
sådant fall ska förvaltningsberättelsen för koncernen innehålla en hänvisning
till den plats där uppgifterna har lämnats.

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2010 och tillämpas första gången för

det räkenskapsår som avslutas närmast efter den 31 juli 2010.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Jacob Aspegren
(Justitiedepartementet)

5 Senaste lydelse 2009:34.