SFS 2010:687 Lag om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag

100687.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i
kreditinstitut och värdepappersbolag;

utfärdad den 17 juni 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 i fråga om lagen (1995:1559) om års-

redovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag

dels att 7 kap. 1 och 7 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 7 kap. 6 a §, av följande

lydelse.

7 kap.

1 §

3

Kreditinstitut och värdepappersbolag som är moderföretag och sådana

finansiella holdingföretag som avses i 1 kap. 1 § andra stycket ska för varje
räkenskapsår upprätta koncernredovisning enligt denna lag, om inte annat
följer av 5 eller 6 a §.

För finansiella holdingföretag som omfattas av lagen (2006:1371) om ka-

pitaltäckning och stora exponeringar ska en kapitaltäckningsanalys enligt
6 kap. 3 § ingå i koncernredovisningen.

6 a §

Ett moderföretag behöver inte upprätta koncernredovisning, om mo-

derföretagets samtliga dotterföretag är av ringa betydelse med hänsyn till
kravet i 7 kap. 6 § årsredovisningslagen (1995:1554) på rättvisande bild.
Koncernredovisning ska dock upprättas, om två eller flera dotterföretag till-
sammans har mer än sådan ringa betydelse.

7 §

4

Företag som avses i 1 § och som omfattas av artikel 4 i Europa-

parlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002
om tillämpning av internationella redovisningsstandarder ska tillämpa enbart
följande bestämmelser i detta kapitel:

1. 1 § om skyldighet att upprätta koncernredovisning och i vissa fall kapi-

taltäckningsanalys,

2. 2 § vad gäller hänvisningen till

1 Prop. 2009/10:208, bet. 2009/10:CU22, rskr. 2009/10:346.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/49/EG av den 18 juni 2009 om änd-
ring av rådets direktiv 78/660/EEG och 83/349/EEG vad gäller krav på offentlighet för
medelstora företag och skyldigheten att upprätta sammanställd redovisning (EUT L
164, 26.6.2009, s. 42, Celex 32009L0049).

3 Senaste lydelse 2006:1378.

4 Senaste lydelse 2009:35.

SFS 2010:687

Utkom från trycket
den 28 juni 2010

background image

2

SFS 2010:687

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

a) 7 kap. 4 § första stycket 4 årsredovisningslagen (1995:1554) om för-

valtningsberättelse,

b) 7 kap. 12 § första stycket samma lag om enhetliga värderingsprinciper,
c) 7 kap. 31 § andra och tredje styckena samma lag om koncernens system

för intern kontroll och riskhantering,

3. 4 § vad gäller hänvisningarna till
a) 2 kap. 2 § denna lag, i den del paragrafen hänvisar till årsredovis-

ningslagens bestämmelser i 2 kap. 5 § om språk och form samt 2 kap. 7 § om
undertecknande,

b) 5 kap. 1 § denna lag, i den del paragrafen hänvisar till följande bestäm-

melser i 5 kap. årsredovisningslagen:

� 4 § om uppgifter om taxeringsvärden,
� 12 § om lån till ledande befattningshavare,
� 18 § om medelantalet anställda under räkenskapsåret,
� 18 b § om könsfördelningen bland ledande befattningshavare,
� 20 § första stycket 1 samt andra och tredje styckena samt 21 § om löner,

ersättningar och sociala kostnader,

� 22 § om pensioner och liknande förmåner,
� 23 § om tidigare styrelse och verkställande direktör,
� 24 § om suppleanter och vice verkställande direktör, och
� 25 § om avtal om avgångsvederlag,
c) 5 kap. 2 § 2 denna lag med särskilda regler om tilläggsupplysningar,
d) 5 kap. 4 § 3�6 denna lag om indelning av eget kapital,
e) 6 kap. 1 § denna lag, i den del paragrafen hänvisar till 6 kap. 1 § första�

tredje styckena årsredovisningslagen om förvaltningsberättelsens innehåll
och till 6 kap. 2 a § årsredovisningslagen om vissa upplysningar i förvalt-
ningsberättelsen,

f) 6 kap. 2 § denna lag om särskilda upplysningar i förvaltnings-

berättelsen, samt

4. 5�6 a §§ om när koncernredovisning inte behöver upprättas.
Företaget behöver inte lämna upplysningar enligt 6 kap. 1 § om upplys-

ningarna lämnas på annan plats i redovisningen. I sådant fall ska förvalt-
ningsberättelsen innehålla en hänvisning till den plats där uppgifterna har
lämnats.

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2010 och tillämpas första gången för

det räkenskapsår som avslutas närmast efter den 31 juli 2010.

På regeringens vägnar

MATS ODELL

Sonja Daltung
(Finansdepartementet)