SFS 2010:690 Lag om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)

100690.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554);

utfärdad den 17 juni 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om årsredovisningslagen

(1995:1554) att punkten 1 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna
till lagen (2004:1173) om ändring i nämnda lag ska ha följande lydelse.

1.

2 Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005 och tillämpas första gången

för räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 2004. Bestäm-
melserna i 4 kap. 14 f och 14 g §§ får dock tillämpas först för det räken-
skapsår som inleds närmast efter den 31 december 2011.

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2010.

BEATRICE ASK

Jacob Aspegren
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2009/10:208, bet. 2009/10:CU22, rskr. 2009/10:346.

2 Senaste lydelse 2008:1236.

SFS 2010:690

Utkom från trycket
den 28 juni 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010