SFS 2010:691 Lag om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag

100691.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i
kreditinstitut och värdepappersbolag;

utfärdad den 17 juni 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (1995:1559) om års-

redovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag att ikraftträdande- och
övergångsbestämmelserna till lagen (2004:1176) om ändring i nämnda lag
ska ha följande lydelse.

Denna lag

2 träder i kraft den 1 januari 2006 och tillämpas första gången

för räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 2011.

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2010.

På regeringens vägnar

MATS ODELL

Sonja Daltung
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2009/10:208, bet. 2009/10:CU22, rskr. 2009/10:346.

2 Senaste lydelse 2008:1235.

SFS 2010:691

Utkom från trycket
den 28 juni 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010