SFS 2010:697 Lag om ändring i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk

100697.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1960:729) om upphovsrätt till
litterära och konstnärliga verk;

utfärdad den 17 juni 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 i fråga om lagen (1960:729) om upp-

hovsrätt till litterära och konstnärliga verk

dels att 49 § ska ha följande lydelse,
dels att det i lagen ska införas två nya paragrafer, 25 a och 48 a §§, av föl-

jande lydelse.

25 a §

Verk som syns eller hörs i en televisionsutsändning får återges när

ett televisionsföretag med stöd av 48 a § återger ett utdrag ur utsändningen.

48 a §

Om ett televisionsföretag ensamt har rätt att sända ut ett evenemang

av stort allmänintresse får, trots 48 §, andra televisionsföretag som är etable-
rade i ett land som ingår i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet återge
utdrag ur televisionsutsändningen från evenemanget i sina televisionsutsänd-
ningar av allmänna nyhetsprogram. Televisionsföretaget får även återge
utdraget när en upptagning av nyhetsprogrammet därefter överförs till
allmänheten på ett sådant sätt att enskilda kan få tillgång till upptagningen
från en plats och vid en tidpunkt som de själva väljer.

Utdraget får inte vara längre än vad som motiveras av informationssyftet.

Det får inte heller återges längre tid efter evenemanget än vad som motiveras
av nyhetsintresset.

Bestämmelserna i 11 § andra stycket ska tillämpas i de fall som avses i

första stycket.

49 §

3

Den som har framställt en katalog, en tabell eller ett annat dylikt

arbete i vilket ett stort antal uppgifter har sammanställts eller vilket är resul-
tatet av en väsentlig investering har uteslutande rätt att framställa exemplar
av arbetet och göra det tillgängligt för allmänheten.

Rätten enligt första stycket gäller till dess femton år har förflutit efter det

år då arbetet framställdes. Om arbetet har gjorts tillgängligt för allmänheten

1 Prop. 2009/10:115, bet. 2009/10:KU25, rskr. 2009/10:331.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/13/EU av den 10 mars 2010 om
samordning av vissa bestämmelser som fastställs i medlemsstaternas lagar och andra
författningar om tillhandahållande av audiovisuella medietjänster (direktiv om audio-
visuella medietjänster) (EGT L 95, 15.4.2010, s. 1�24, Celex 32010L0013).

3 Senaste lydelse 2005:359.

SFS 2010:697

Utkom från trycket
den 28 juni 2010

background image

2

SFS 2010:697

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

inom femton år från framställningen, gäller dock rätten till dess femton år
har förflutit efter det år då arbetet först gjordes tillgängligt för allmänheten.

Bestämmelserna i 2 § andra�fjärde styckena, 6�9 §§, 11 § andra stycket,

12 § första, andra och fjärde styckena, 14, 16�22, 25�26 b och 26 e §§,
26 g § femte och sjätte styckena samt i 42 a�42 f §§ ska tillämpas på arbeten
som avses i denna paragraf. �r ett sådant arbete eller en del av det föremål
för upphovsrätt, får denna rätt också göras gällande.

Avtalsvillkor som utvidgar framställarens rätt enligt första stycket till ett

offentliggjort arbete är ogiltiga.

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2010.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Malin Bonthron

(Justitiedepartementet)