SFS 2010:698 Förordning om ändring i förordningen (1976:504) om inkomstgarantier för konstnärer

100698.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1976:504) om
inkomstgarantier för konstnärer;

utfärdad den 17 juni 2010.

Regeringen föreskriver

1 i fråga om förordningen (1976:504) om inkomst-

garantier för konstnärer

dels att 1 § ska upphöra att gälla,
dels att 2 § ska ha följande lydelse.

2 §

2

En konstnär som tidigare beviljats inkomstgaranti för att han eller hon

står för konstnärlig verksamhet av hög kvalitet och stor betydelse för svenskt
kulturliv, utses årligen under sin återstående livstid åter till innehavare av in-
komstgaranti, om inte synnerliga skäl talar emot det.

Styrelsen för Sveriges författarfond utser innehavare när det gäller drama-

tiker, författare, översättare och kulturjournalister. Konstnärsnämnden utser
innehavare när det gäller övriga konstnärer.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2010.

På regeringens vägnar

LENA ADELSOHN LILJEROTH

Maria Eka
(Kulturdepartementet)

1 Jfr prop. 2009/10:183, bet. 2009/10:KrU12, rskr. 2009/10:285.

2 Senaste lydelse 2001:825.

SFS 2010:698

Utkom från trycket
den 28 juni 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010