SFS 2010:699 Lag om ändring i skollagen (1985:1100)

100699.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i skollagen (1985:1100);

utfärdad den 10 juni 2010.

Enligt riksdagens

1 beslut föreskrivs att 2 a kap. 17 a och 19 §§, 2 b kap.

10 a §, 9 kap. 6, 6 a, 8, 8 b, 8 d och 9 §§ samt 15 kap. 11 § skollagen
(1985:1100)

2 ska ha följande lydelse.

2 a kap.

17 a §

3

Barnets hemkommun ska lämna bidrag till en huvudman som har

rätt till bidrag enligt 17 §.

Bidraget (grundbelopp) till förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg

ska avse ersättning för

1. omsorg och pedagogisk verksamhet,
2. pedagogiskt material och utrustning,
3. måltider,
4. administration,
5. mervärdesskatt, och
6. lokalkostnader.
Därutöver ska bidrag (tilläggsbelopp) lämnas för barn som har ett omfat-

tande behov av särskilt stöd.

Bidrag enligt andra stycket ska bestämmas efter samma grunder som

kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna motsvarande
verksamheten.

Om kommunen inte tillhandahåller pedagogisk omsorg, ska bidraget be-

stämmas efter vad som är skäligt med hänsyn till den enskilda verksamhe-
tens innehåll och omfattning.

Hemkommunen är bara skyldig att lämna bidrag i den omfattning som den

är skyldig att erbjuda motsvarande offentliga verksamhet enligt 6�6 b, 8 a
och 9 §§.

Hemkommunen är inte skyldig att lämna bidrag för samma barn till fler än

två huvudmän. Har ett barn ett omfattande behov av särskilt stöd är hem-
kommunen inte skyldig att lämna bidrag för det särskilda stödet, om bety-
dande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter uppstår för hemkommu-
nen.

1 Prop. 2009/10:157, bet. 2009/10:UbU22, rskr. 2009/10:322.

2 Lagen omtryckt 1997:1212.

3 Senaste lydelse 2009:671.

SFS 2010:699

Utkom från trycket
den 28 juni 2010

background image

2

SFS 2010:699

Om barnet tagits emot i två enskilda verksamheter, eller i en enskild och

en kommunal verksamhet, är kommunen inte skyldig att lämna ett samlat bi-
dragsbelopp som är högre än om barnet tagits emot i endast en kommunal
verksamhet. Hemkommunen ska bestämma hur bidraget ska fördelas mellan
huvudmännen för verksamheterna.

När barn tas emot i enskild pedagogisk omsorg, där deras vårdnadshavare

arbetar, får bidrag inte lämnas för fler sådana barn än det antal andra barn
som har tagits emot.

Kommunen kan lämna bidrag till annan huvudman för enskild förskole-

verksamhet eller enskild skolbarnsomsorg än som omfattas av första stycket,
om verksamheten uppfyller de krav som anges i 3 § och avgifterna inte är
oskäligt höga. Sådant bidrag bör bestämmas på det sätt som anges i andra�
femte styckena.

19 §

4

Beslut av en kommun får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol

i ärenden som gäller

� godkännande enligt 13 §,
� föreläggande eller återkallande av godkännande enligt 16 §,
� rätt till bidrag eller återkallande av sådan rätt enligt 17 §, och
� bidrag enligt 17 a § andra�femte och åttonde styckena.
Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
Kommunens beslut om föreläggande eller återkallande av godkännande

enligt 16 § och om återkallande av rätt till bidrag enligt 17 § samt domstols
beslut gäller omedelbart.

2 b kap.

10 a §

5

En fristående skola som av Statens skolinspektion har fått godkän-

nande att anordna utbildning som motsvarar förskoleklassen ska av Skolin-
spektionen förklaras berättigad till sådant bidrag som avses i 10 b §.

Skolinspektionen ska dock inte lämna någon förklaring om rätt till bidrag,

om verksamheten skulle innebära påtagliga negativa följder på lång sikt för
eleverna eller skolväsendet i den kommun där skolan är belägen eller om
skolan tar ut avgifter i strid med 10 d §.

9 kap.

6 §

6

En godkänd fristående skola som motsvarar grundskolan ska av Sta-

tens skolinspektion förklaras berättigad till sådant bidrag som avses i andra
och tredje styckena. En förklaring ska dock inte lämnas, om skolans verk-
samhet skulle innebära påtagliga negativa följder på lång sikt för eleverna el-
ler skolväsendet i den kommun där skolan är belägen eller skolan tar ut av-
gifter i strid med 7 §.

För varje elev som genomgår en utbildning motsvarande den som ges i

grundskolan lämnas bidrag av hemkommunen. Bidraget (grundbelopp) ska
avse ersättning för

4 Senaste lydelse 2009:671.

5 Senaste lydelse 2008:220. �ndringen innebär bl.a. att tredje stycket upphävs.

6 Senaste lydelse 2009:670. �ndringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs.

background image

3

SFS 2010:699

1. undervisning,
2. läromedel och utrustning,
3. elevvård och hälsovård,
4. måltider,
5. administration,
6. mervärdesskatt, och
7. lokalkostnader.
Därutöver ska kommunen lämna bidrag (tilläggsbelopp) för elever som

har ett omfattande behov av särskilt stöd eller ska erbjudas modersmålsun-
dervisning. Kommunen är dock inte skyldig att lämna bidrag för elever som
är i behov av särskilt stöd, om betydande ekonomiska eller organisatoriska
svårigheter uppstår för kommunen.

Bidrag enligt andra stycket ska bestämmas efter samma grunder som

kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna grundskolan.

Det som sägs i första�fjärde styckena gäller inte de fristående skolor för

vilka regeringen har beslutat om statsbidrag genom förordning eller särskil-
da beslut och inte heller skolor, för vilka huvudmannen skriftligen har
avstått från medelstilldelning. Kommunens skyldighet enligt andra och
tredje styckena gäller inte, om statsbidrag lämnas för en utlandssvensk elevs
utbildning.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om hur kommunens bidrag ska bestämmas i stället för det som
anges i andra�fjärde styckena, om statsbidrag lämnas till kommunen för en
elev som har tagits emot i en fristående skola.

6 a §

7

En godkänd fristående skola som motsvarar obligatoriska särskolan

ska av Statens skolinspektion förklaras berättigad till sådant bidrag som
avses i andra�fjärde styckena. En förklaring ska dock inte lämnas, om sko-
lans verksamhet skulle innebära påtagliga negativa följder på lång sikt för
eleverna eller skolväsendet i den kommun där skolan är belägen eller skolan
tar ut avgifter i strid med 7 §.

För varje elev som genomgår en utbildning motsvarande den som ges i

obligatorisk särskola lämnas bidrag av hemkommunen.

Bidraget (grundbelopp) ska avse ersättning för
1. undervisning,
2. läromedel och utrustning,
3. elevvård och hälsovård,
4. måltider,
5. administration,
6. mervärdesskatt, och
7. lokalkostnader.
Därutöver ska kommunen lämna bidrag (tilläggsbelopp) för elever som

har ett omfattande behov av särskilt stöd eller ska erbjudas modersmålsun-
dervisning. Kommunen är dock inte skyldig att lämna bidrag för elever som
är i behov av särskilt stöd, om betydande ekonomiska eller organisatoriska
svårigheter uppstår för kommunen.

7 Senaste lydelse 2009:670. �ndringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs.

background image

4

SFS 2010:699

Bidrag enligt tredje stycket ska bestämmas efter samma grunder som

kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna obligatoriska
särskolan.

Det som sägs i första�femte styckena gäller inte de fristående skolor för

vilka huvudmannen skriftligen har avstått från medelstilldelning.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om hur kommunens bidrag ska bestämmas i stället för det som
anges i tredje�femte styckena, om statsbidrag lämnas till kommunen för en
elev som har tagits emot i en fristående skola.

8 §

8

Om en fristående skola anordnar sådan utbildning som en kommun

enligt 5 kap. får anordna inom ramen för nationella program i gymnasie-
skolan och alla elever ges möjlighet att inom ramen för utbildningen uppnå
grundläggande behörighet för högskoleutbildning som påbörjas på grundni-
vå, ska Statens skolinspektion förklara skolan berättigad till bidrag som
avses i 8 a § i fråga om utbildningen. En sådan förklaring får dock lämnas
endast om

1. skolan även i övrigt svarar mot de allmänna mål och den värdegrund

som gäller för utbildning inom det offentliga skolväsendet,

2. huvudmannen för skolan har förutsättningar att bedriva verksamheten i

enlighet med ovan angivna villkor,

3. skolan står öppen för alla ungdomar som har rätt till motsvarande ut-

bildning i gymnasieskolan enligt denna lag, med undantag för sådana ungdo-
mar som skulle ge skolan betydande organisatoriska eller ekonomiska svå-
righeter om de skulle antas,

4. skolan för undervisningen använder lärare som har en utbildning av-

sedd för den undervisning de i huvudsak ska bedriva, dock med undantag för
fall då personer med sådan utbildning inte finns att tillgå eller det finns något
annat särskilt skäl med hänsyn till eleverna, och

5. skolan uppfyller ytterligare villkor i fråga om utbildningen vid friståen-

de skolor och om antagningen till och ledningen av sådana skolor.

Regeringen får meddela föreskrifter om de ytterligare villkor som avses i

första stycket 5.

En fristående skola som avses i denna paragraf får även anordna individu-

ellt program. Skyldighet att ta emot en elev på ett individuellt program finns
endast om skolan och elevens hemkommun kommer överens om det bidrag
som kommunen ska betala till skolan för eleven. Utbildningen ska bedrivas i
en omfattning som motsvarar heltidsstudier. Utbildningens omfattning får
dock minskas om en elev begär det och styrelsen för utbildningen finner det
förenligt med syftet för utbildningen.

En förklaring enligt första stycket ska inte lämnas i fråga om utbildning

som skulle innebära påtagliga negativa följder på lång sikt för eleverna eller
skolväsendet i den kommun där skolan är belägen eller i närliggande kom-
muner.

En fristående skola som avses i denna paragraf får inom ramen för vad

som sägs i första stycket 1 ha en konfessionell inriktning.

De bestämmelser i 5 kap. och de föreskrifter som har meddelats med stöd

av och i anslutning till dessa bestämmelser, som ger regeringen, en myndig-

8 Senaste lydelse 2009:1038.

background image

5

SFS 2010:699

het eller styrelsen för utbildningen rätt att göra avsteg från vad som annars
gäller för utbildning anordnad av en kommun eller ett landsting, ska tilläm-
pas på motsvarande sätt för fristående skolor. Detsamma gäller sådana
inskränkningar i möjligheterna att anordna vissa utbildningar som kan följa
av föreskrifter meddelade med stöd av 5 kap. Huvudmannen för utbild-
ningen ska likställas med styrelsen för utbildningen.

Ett beslut om rätt till bidrag ska innehålla uppgift om vilket nationellt pro-

gram i gymnasieskolan som utbildningen motsvarar. Beslutet ska dessutom i
vissa fall ange vilken nationell inriktning inom programmet som utbild-
ningen motsvarar. Regeringen meddelar föreskrifter om i vilka fall en inrikt-
ning ska anges i beslutet.

8 b §

9

Om en fristående skola lämnar utbildning som ger kunskaper och

färdigheter som till art och nivå väsentligen svarar mot de kunskaper och fär-
digheter som gymnasiesärskolan ska förmedla, ska Statens skolinspektion
förklara skolan berättigad till bidrag som avses i 8 c § i fråga om utbild-
ningen. Förklaring får dock lämnas endast om

1. skolan även i övrigt svarar mot de allmänna mål och den värdegrund

som gäller för utbildning inom det offentliga skolväsendet,

2. huvudmannen för skolan har förutsättningar att bedriva verksamheten i

enlighet med ovan angivna villkor,

3. skolan står öppen för alla ungdomar som har rätt till utbildning i gym-

nasiesärskolan, med undantag för sådana ungdomar vilkas mottagande
skulle medföra att betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter
uppstår för skolan,

4. skolan för undervisningen använder lärare som har en utbildning

avsedd för den undervisning de i huvudsak ska bedriva, dock med undantag
för fall då personer med sådan utbildning inte finns att tillgå eller det finns
något annat särskilt skäl med hänsyn till eleverna, och

5. skolan uppfyller ytterligare villkor i fråga om utbildningen vid friståen-

de skolor och om antagningen till och ledningen av sådana skolor.

Regeringen får meddela föreskrifter om de ytterligare villkor som avses i

första stycket 5.

En förklaring enligt första stycket ska inte lämnas i fråga om utbildning

som skulle innebära påtagliga negativa följder på lång sikt för eleverna eller
skolväsendet i den kommun där skolan är belägen eller i närliggande kom-
muner.

En fristående skola som avses i denna paragraf får inom ramen för vad

som sägs i första stycket 1 ha en konfessionell inriktning.

8 d §

10

Om en internationell skola erbjuder gymnasial utbildning som har

en annan internationell inriktning än den som får finnas i gymnasieskolan
eller vid en fristående skola som motsvarar gymnasieskolan eller om skolan
anordnar utbildning som leder fram till International Baccalaureate (en inter-
nationell skola på gymnasienivå), ska Statens skolinspektion förklara skolan
berättigad till sådant bidrag som avses i 8 e § om

9 Senaste lydelse 2008:220.

10 Senaste lydelse 2008:220. �ndringen innebär att tredje stycket upphävs.

background image

6

SFS 2010:699

1. utbildningen följer ett annat lands läroplan och kursplaner eller en inter-

nationell läroplan och internationella kursplaner, med anpassning till
svenska förhållanden i den utsträckning som är rimlig,

2. utbildningen som helhet är likvärdig med utbildningen i gymnasiesko-

lan,

3. utbildningens allmänna mål och värdegrund inte strider mot de allmän-

na mål och den värdegrund som gäller för utbildning inom det svenska
offentliga skolväsendet,

4. utbildningen förmedlar kunskaper som underlättar fortsatta studier

utomlands,

5. undervisning i svenska språket och om svenska förhållanden ges i den

omfattning som behövs för de elever som under kortare tid är bosatta i
Sverige,

6. elever som avses i 8 e § första stycket som har svårigheter i skolarbetet

erbjuds särskilt stöd,

7. elever som avses i 8 e § första stycket erbjuds sådan skolhälsovård som

ska erbjudas elever i gymnasieskolan,

8. elevavgiften för elever som avses i 8 e § första stycket är skälig med

hänsyn till rimliga kostnader för verksamheten, bidrag och omständigheterna
i övrigt,

9. skolan är öppen för alla elever som avses i 8 e § första stycket, med un-

dantag för sådana elever som det skulle medföra betydande organisatoriska
eller ekonomiska svårigheter att ta emot för skolan,

10. urvalet, om det inte finns platser till alla behöriga sökande, görs på

grunder som Skolinspektionen godkänner,

11. sådana elever som avses i 8 e § första stycket och deras vårdnadshava-

re ges tydlig information om skolans innehåll och inriktning mot fortsatta
studier utomlands samt om vad utbildning vid en internationell skola på
gymnasienivå kan innebära vid fortsatt utbildning i Sverige, samt

12. skolan följer övriga bestämmelser i denna lag och i andra föreskrifter

som avser internationella skolor på gymnasienivå.

Skolinspektionen ska, för annan utbildning än sådan som leder fram till

International Baccalaureate, i beslutet om rätt till bidrag ange vilket natio-
nellt program utbildningen ska jämställas med i bidragshänseende. I beslutet
ska Skolinspektionen även ange det högsta antal elever som är folkbokförda
i Sverige och som omfattas av skolans bidragsrätt.

9 §

11

Om inte kommunen och skolan har kommit överens om annat, ska bi-

draget enligt 8 c § beräknas för ett bidragsår i sänder. Varje bidragsår börjar
den 1 januari.

15 kap.

11 §

12

Regeringen får meddela ytterligare föreskrifter om bestämmandet

av det bidrag som kommunerna enligt 2 a kap. 17 a §, 2 b kap. 10 och
10 b §§ samt 9 kap. 6, 6 a, 8 a och 8 c §§ är skyldiga att lämna till enskilt be-

11 Senaste lydelse 2002:159. �ndringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs.

12 Senaste lydelse 2009:670.

background image

7

SFS 2010:699

driven pedagogisk omsorg, enskilt bedrivna förskolor, fritidshem och för-
skoleklasser samt fristående skolor.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om skyldighet för skolhuvudmannen att lämna sådana sakupp-
gifter om skolverksamheten och sådan verksamhetsredovisning som behövs
för uppföljning och utvärdering av verksamheten. Detsamma gäller skyldig-
het för en kommun att lämna sakuppgifter om verksamheten och sådan verk-
samhetsredovisning som behövs för uppföljning och utvärdering av försko-
leverksamheten och skolbarnsomsorgen.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om skyldighet för kommunen att lämna uppgifter om verksam-
heten som behövs för beslut om bidrag till fristående skolor och om hur bi-
draget till en fristående skola eller annan enskild verksamhet har beräknats.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får också

meddela föreskrifter om skyldighet för huvudmannen för en fristående skola
att lämna uppgifter om kommande verksamhet samt ekonomisk redovisning
över verksamheten.

1. Denna lag träder i kraft den 28 juli 2010.
2. De nya bestämmelserna om bidrag enligt 2 a kap. 17 a § tillämpas för-

sta gången på bidrag för kalenderåret 2011.

På regeringens vägnar

JAN BJ�RKLUND

Claes Mårtensson
(Utbildningsdepartementet)

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010