SFS 2010:700 Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100);

100700.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i högskoleförordningen (1993:100);

utfärdad den 17 juni 2010.

Regeringen föreskriver att 7 kap. 12 § högskoleförordningen (1993:100)

1

ska ha följande lydelse.

7 kap.

12 §

2

Vid urval ska hänsyn tas till de sökandes meriter.

Urvalsgrunder är
1. betyg,
2. resultat från högskoleprovet som avses i 20 §, och
3. urvalsgrunder som avses i 23 §.
Vid i övrigt likvärdiga meriter får urval också göras genom prov eller

intervjuer eller genom lottning. Urval genom prov eller intervjuer får dock
inte göras efter det att lottning har använts.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2010 och tillämpas första

gången vid antagning till utbildning som börjar efter den 31 december 2010.

2. �ldre bestämmelser gäller vid antagning till utbildning som börjar före

den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

TOBIAS KRANTZ

Charlotte Abrahamsson
(Utbildningsdepartementet)

1 Förordningen omtryckt 1998:1003.

2 Senaste lydelse 2007:644.

SFS 2010:700

Utkom från trycket
den 28 juni 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010