SFS 2010:702 Lag om ändring i lagen (1993:792) om tillstånd att utfärda vissa examina

100702.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1993:792) om tillstånd att
utfärda vissa examina;

utfärdad den 17 juni 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 3 a § lagen (1993:792) om tillstånd

att utfärda vissa examina

2 ska upphöra att gälla vid utgången av 2010.

På regeringens vägnar

TOBIAS KRANTZ

Charlotte Abrahamsson
(Utbildningsdepartementet)

1 Prop. 2009/10:149, bet. 2009/10:UbU23, rskr. 2009/10:337.

2 Senaste lydelse av 3 a § 2008:576.

SFS 2010:702

Utkom från trycket
den 28 juni 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

;