SFS 2010:705 Förordning om internationellt polisiärt samarbete

100705.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om internationellt polisiärt samarbete;

utfärdad den 17 juni 2010.

Regeringen föreskriver följande.

1 kap. Allmänna bestämmelser

1 §

I denna förordning avses med Prümrådsbeslutet rådets beslut 2008/

615/RIF av den 23 juni 2008 om ett fördjupat gränsöverskridande samarbete,
särskilt för bekämpning av terrorism och gränsöverskridande brottslighet

1.

2 kap. Schengensamarbetet

1 §

Rikspolisstyrelsen, en polismyndighet eller Kustbevakningen ska sam-

råda med den berörda polismyndigheten eller åklagaren innan den fattar
beslut om samtycke till gränsöverskridande övervakning in i Sverige om det
pågår en förundersökning i Sverige avseende den person som är föremål för
övervakningen.

Rikspolisstyrelsen, en polismyndighet eller Kustbevakningen ska vidare

samråda med Försvarsmakten innan den beslutar om samtycke till gräns-
överskridande övervakning enligt 4 § första eller andra stycket eller gräns-
överskridande förföljande enligt 5 § första stycket lagen (2000:343) om
internationellt polisiärt samarbete om de utländska tjänstemännen använder
statsfartyg eller statsluftfartyg.

När Rikspolisstyrelsen eller en polismyndighet tar emot en anmälan om

gränsöverskridande övervakning enligt 4 § tredje stycket lagen om interna-
tionellt polisiärt samarbete eller en begäran om gränsöverskridande förföl-
jande enligt 5 § andra stycket samma lag, ska myndigheten genast underrätta
Försvarsmakten om de utländska tjänstemännen använder statsfartyg eller
statsluftfartyg.

I tillträdesförordningen (1992:118) finns bestämmelser om tillstånd för

tillträde till svenskt territorium.

2 §

En svensk myndighet som är behörig enligt 15 § lagen (2000:343) om

internationellt polisiärt samarbete får begära att utländska tjänstemän som
avses i 4–5 §§ samma lag ska redovisa vad de har gjort under uppdraget.
Myndigheten får också begära att de utländska tjänstemännen ska inställa sig
personligen vid myndigheten.

1 EUT L 210, 6.8.2008, s. 1 (Celex 32008D0615).

SFS 2010:705

Utkom från trycket
den 30 juni 2010

background image

2

SFS 2010:705

3 kap. Samarbete enligt Prümrådsbeslutet

Informationsutbyte vid större evenemang

1 §

I enlighet med Prümrådsbeslutet ska Rikspolisstyrelsen, polismyndig-

heter och Kustbevakningen i samband med större evenemang med gräns-
överskridande verkningar på begäran av en myndighet i en annan stat eller
på eget initiativ, i syfte att förebygga brott eller upprätthålla allmän ordning
och säkerhet, lämna ut

1. uppgifter om en person, om det på grund av en dom som har vunnit laga

kraft eller någon annan omständighet finns skäl att anta att personen kommer
att begå brott vid evenemanget eller utgöra hot mot den allmänna ordningen
och säkerheten vid detta, eller

2. andra uppgifter än personuppgifter som bedöms vara nödvändiga för att

förebygga brott eller hot mot den allmänna ordningen och säkerheten vid
evenemanget.

Första stycket gäller inte om uppgifter i motsvarande fall inte skulle få

lämnas ut till en svensk myndighet.

Det svenska kontaktstället översänder uppgifterna enligt första stycket till

kontaktstället i den andra staten.

2 §

När Rikspolisstyrelsen, polismyndigheter eller Kustbevakningen i

samband med större evenemang med gränsöverskridande verkningar begär
uppgifter från en myndighet i en annan stat i enlighet med Prümrådsbeslutet,
ska det svenska kontaktstället översända begäran till kontaktstället i den an-
dra staten.

Bistånd vid större evenemang, katastrofer och allvarliga olyckor

3 §

Vid större evenemang och liknande viktiga händelser, katastrofer och

allvarliga olyckor som har gränsöverskridande verkningar ska Rikspolis-
styrelsen, polismyndigheter, Tullverket och Kustbevakningen i syfte att för-
hindra brott eller upprätthålla allmän ordning och säkerhet bistå andra stater
enligt Prümrådsbeslutet genom att vidta följande åtgärder:

1. underrätta berörda myndigheter i en annan stat om situationen så snart

som möjligt och förmedla väsentlig information,

2. genomföra nödvändiga polisiära åtgärder på svenskt territorium, och
3. bistå en annan stat med tjänstemän och nödvändig utrustning.
Rikspolisstyrelsen fattar beslut om det bistånd som ska lämnas av polis-

väsendet. Tullverket och Kustbevakningen fattar beslut om det bistånd som
ska lämnas av respektive myndighet.

Rikspolisstyrelsen ska vara samordnande myndighet för biståndet, om det

inte är uppenbart att någon annan myndighet bör vara samordningsansvarig.

4 §

Bistånd enligt 3 § första stycket 3 ska lämnas på begäran av den stat på

vars territorium situationen har uppstått. Bistånd får endast lämnas om det
ligger inom myndighetens ansvarsområde och myndigheten har möjlighet att
lämna det begärda biståndet.

Svenska tjänstemän får inte tilldelas uppgifter som innebär myndighets-

utövning när de tjänstgör i en annan stat.

background image

3

SFS 2010:705

Gallring, spärrning och särskild upplysning

5 §

Personuppgifter som enligt Prümrådsbeslutet har översänts från en

annan stat i samband med ett större evenemang med gränsöverskridande
verkningar ska gallras om uppgifterna är felaktiga eller inte borde ha över-
sänts eller tagits emot. Felaktiga uppgifter får i stället rättas.

Personuppgifter enligt första stycket som har översänts och tagits emot

korrekt ska gallras när syftet med översändandet har uppnåtts eller inte läng-
re kan uppnås, dock senast ett år från det att uppgifterna togs emot.

6 §

I stället för att gallra personuppgifter enligt 5 § ska uppgifterna spärras,

om det finns skäl att anta att gallring skulle innebära skada för den person
som uppgifterna rör. Att uppgifterna är spärrade innebär att de endast får
behandlas för att tillgodose det syfte som förhindrade gallring.

7 §

Om en person bestrider att personuppgifter enligt 5 § som rör honom

eller henne är korrekta och uppgifternas korrekthet inte kan fastställas, ska
detta framgå genom en särskild upplysning eller på något annat sätt. En
sådan markering begränsar inte den framtida behandlingen av uppgifterna.

En markering enligt första stycket får avlägsnas av den personuppgiftsan-

svarige endast efter medgivande av den som uppgiften rör eller efter beslut
av tillsynsmyndigheten.

Registreringsskyldighet

8 §

Utbyte av personuppgifter vid större evenemang med gränsöverskri-

dande verkningar enligt Prümrådsbeslutet ska registreras enligt 9 §.

De registrerade uppgifterna får behandlas endast för att övervaka och till-

godose skyddet av de personuppgifter som utbyts.

9 §

Vid varje översändande och mottagande av personuppgifter enligt 8 §

ska det svenska kontaktstället registrera

1. skälet till att uppgifterna har översänts eller tagits emot,
2. vilka uppgifter som har översänts eller tagits emot,
3. datum för översändandet eller mottagandet,
4. namn eller beteckning på det sökande organet, och
5. namn eller beteckning på det organ som uppgifterna har hämtats från.

10 §

Uppgifter som har registrerats enligt 9 § ska gallras två år efter regist-

reringen.

Underrättelse- och informationsskyldighet

11 §

Om det finns skäl att anta att personuppgifter som har översänts eller

tagits emot enligt Prümrådsbeslutet är felaktiga eller inte borde ha översänts,
ska det svenska kontaktstället snarast underrätta kontaktstället i den andra
staten om detta.

background image

4

SFS 2010:705

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

12 §

På begäran av kontaktstället i en stat som har översänt uppgifter

enligt Prümrådsbeslutet ska det svenska kontaktstället informera om
behandlingen av de mottagna uppgifterna och de resultat som har uppnåtts.

På begäran av en berörd stats dataskyddsmyndighet ska det svenska kon-

taktstället, utan dröjsmål och senast inom fyra veckor, översända de uppgif-
ter som har registrerats enligt 9 § med anledning av ett visst uppgiftsutbyte.

Tillsyn

13 §

Datainspektionen är tillsynsmyndighet för den behandling av person-

uppgifter som sker enligt Prümrådsbeslutet och ska på eget initiativ eller på
uppmaning av en dataskyddsmyndighet i en annan stat utföra kontroller av
behandlingen. Resultaten av dessa kontroller ska bevaras i arton månader
och därefter gallras.

14 §

Datainspektionen får av en myndighet i en annan stat, som har

behandlat personuppgifter som härrör från Sverige enligt Prümrådsbeslutet,
begära att få ta del av de uppgifter om informationsutbytet som har registre-
rats.

Datainspektionen får uppmana en dataskyddsmyndighet i en annan stat att

genomföra nödvändiga inspektioner för kontroll av behandlingen av person-
uppgifter som härrör från Sverige och som sker enligt Prümrådsbeslutet.

Rättelse och skadestånd

15 §

Bestämmelserna i personuppgiftslagen (1998:204) om rättelse och

skadestånd gäller vid behandling av personuppgifter enligt bestämmelserna i
denna förordning om samarbete enligt Prümrådsbeslutet.

Överklagande

16 §

I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om över-

klagande hos allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än den personupp-
giftsansvariges beslut i fråga om rättelse och tillsynsmyndighetens beslut en-
ligt 7 § andra stycket får dock inte överklagas.

Övriga bestämmelser

17 §

Rikspolisstyrelsen får, efter samråd med Tullverket och Kustbevak-

ningen, meddela de föreskrifter som behövs för verkställighet av bestämmel-
serna om samarbete enligt Prümrådsbeslutet.

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2010, då förordningen

(2000:388) om internationellt polisiärt samarbete ska upphöra att gälla.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Annika Waller
(Justitiedepartementet)