SFS 2010:706 Förordning om ändring i förordningen (1989:773) med instruktion för Rikspolisstyrelsen

100706.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1989:773) med
instruktion för Rikspolisstyrelsen;

utfärdad den 17 juni 2010.

Regeringen föreskriver att 2 § förordningen (1989:773) med instruktion

för Rikspolisstyrelsen

1 ska ha följande lydelse.

2 §

2

Utöver vad som följer av polislagen (1984:387), polisförordningen

(1998:1558), polisutbildningsförordningen (1999:740) eller av andra före-
skrifter ska Rikspolisstyrelsen särskilt

1. verka för ett förtroendefullt förhållande mellan Polisen och allmän-

heten,

2. utveckla och precisera de mål och riktlinjer som riksdagen och reger-

ingen lägger fast för polisverksamheten samt förmedla detta till polisorgani-
sationen,

3. utarbeta planer för Polisens beredskapsplanläggning,
4. föra centrala polisregister, och
5. organisera en nationell insatsstyrka med huvuduppgift att bekämpa

terroraktioner i landet.

Rikspolisstyrelsen ska även
1. upprätthålla funktionen att vara
a) nationell enhet för den internationella kriminalpolisorganisationen

(Interpol) och för den europeiska polisbyrån (Europol),

b) nationell kontaktpunkt för Schengens informationssystem (SIS) genom

Sirenekontoret och ansvarig för den nationella delen av SIS,

c) sådan centralbyrå när det gäller penningförfalskning som föreskrivs i

den internationella konventionen för bekämpande av penningförfalskning av
den 20 april 1929 (S� 2001:6),

d) kontaktpunkt i brådskande fall för framställningar enligt rådets ram-

beslut 2006/960/RIF av den 18 december 2006 om förenklat informations-
och underrättelseutbyte mellan de brottsbekämpande myndigheterna i Euro-
peiska unionens medlemsstater,

e) nationellt kontor för återvinning av tillgångar enligt rådets beslut 2007/

845/RIF av den 6 december 2007 om samarbete mellan medlemsstaternas
kontor för återvinning av tillgångar när det gäller att spåra och identifiera
vinning eller annan egendom som härrör från brott,

1 Förordningen omtryckt 2002:1051.

2 Senaste lydelse 2009:1277.

SFS 2010:706

Utkom från trycket
den 30 juni 2010

background image

2

SFS 2010:706

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

f) nationell kontaktpunkt för den europeiska byrån för förvaltningen av

det operativa samarbetet vid Europeiska unionens yttre gränser (Frontex),
och

g) nationellt kontaktställe för förmedling av uppgifter enligt artikel 15 i

rådets beslut 2008/615/RIF av den 23 juni 2008 om ett fördjupat gränsöver-
skridande samarbete, särskilt för bekämpning av terrorism och gränsöver-
skridande brottslighet

3,

2. organisera en styrka inom Polisen för tjänstgöring utomlands i freds-

främjande verksamhet (Polisens utlandsstyrka) i samarbete med Försvars-
makten och andra berörda myndigheter,

3. upprätthålla de förbindelser som behövs med utländska brottsbekäm-

pande myndigheter, utländska gränskontrollmyndigheter och internationella
organ,

4. i samråd med den nationella OPC-koordinatorn delta i arbetet i den

operativa kommittén (OPC), som är en del av Aktionsgruppen mot organi-
serad brottslighet i �stersjöområdet,

5. biträda Regeringskansliet i det internationella arbetet på polisområdet,
6. svara för organisation och samordning av verksamhet för eftersök av
trafikskadat vilt, och
7. ta emot och vidarebefordra framställningar från enskilda om rätt till

information m.m. om Europols personuppgiftsbehandling enligt artikel 30 i
rådets beslut av den 6 april 2009 om inrättande av Europeiska polisbyrån
(Europol).

Rikspolisstyrelsen får ingå överenskommelse om samarbete med en ut-

ländsk brottsbekämpande myndighet eller utländsk gränskontrollmyndighet
i länder som är medlemmar i Europeiska unionen eller som har slutit avtal
enligt konventionen om tillämpning av Schengenavtalet av den 14 juni 1985
om samarbete med konventionsländerna. Detta gäller dock inte om överens-
kommelsen kräver riksdagens eller Utrikesnämndens medverkan. Innan en
sådan överenskommelse ingås ska Regeringskansliet (Justitiedepartementet)
underrättas.

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2010.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Annika Waller
(Justitiedepartementet)

3 EUT L 210, 6.8.2008, s. 1 (Celex 32008D0615).