SFS 2010:707 Förordning om ändring i tillträdesförordningen (1992:118)

100707.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i tillträdesförordningen (1992:118);

utfärdad den 17 juni 2010.

Regeringen föreskriver att 4 § tillträdesförordningen (1992:118) ska ha

följande lydelse.

4 §

1

Tillstånd för tillträde till svenskt territorium krävs för utländska stats-

fartyg och statsluftfartyg i andra fall än som sägs i 3 § samt för utländska
militära fordon.

Tillstånd behövs dock inte för statsfartyg och statsluftfartyg som är i nöd

eller som används av ett utländskt statsöverhuvud vid besök i Sverige.

Tillstånd behövs inte heller för andra utländska statsfartyg än örlogsfartyg

eller andra utländska statsluftfartyg än militära stridsflygplan som används
av utländska tjänstemän som på svenskt territorium utför

1. polisuppgifter med stöd av 4 eller 5 § lagen (2000:343) om internatio-

nellt polisiärt samarbete, eller

2. tulluppgifter med stöd av 3 kap. 1 eller 2 § lagen (2000:1219) om inter-

nationellt tullsamarbete.

Föreskrifter om skyldighet att samråda med eller underrätta Försvarsmak-

ten i fall som avses i tredje stycket finns i 2 kap. 1 § förordningen (2010:705)
om internationellt polisiärt samarbete och i 4 § förordningen (2000:1222)
om internationellt tullsamarbete.

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2010.

På regeringens vägnar

STEN TOLGFORS

Maria Hedegård
(Försvarsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2005:54.

SFS 2010:707

Utkom från trycket
den 30 juni 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010