SFS 2010:708 Förordning om ändring i förordningen (2007:975) med instruktion för Datainspektionen

100708.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:975) med
instruktion för Datainspektionen;

utfärdad den 17 juni 2010.

Regeringen föreskriver att 4 § förordningen (2007:975) med instruktion

för Datainspektionen ska ha följande lydelse.

4 §

1

Myndigheten är nationell tillsynsmyndighet enligt

– artikel 114 i konventionen om tillämpning av Schengenavtalet av den
14 juni 1985 (Schengenkonventionen),
– artikel 17 i konventionen om användning av informationsteknologi för
tulländamål (TIS-konventionen),
– artikel 33 i rådets beslut av den 6 april 2009 om inrättande av Europe-

iska polisbyrån (Europol), och

– artikel 30.5 i rådets beslut 2008/615/RIF av den 23 juni 2008 om ett för-

djupat gränsöverskridande samarbete, särskilt för bekämpning av terrorism
och gränsöverskridande brottslighet

2.

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2010.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Ari Soppela
(Justitiedepartementet)

1 Senaste lydelse 2009:1278.

2 EUT L 210, 6.8.2008, s. 1 (Celex 32008D0615).

SFS 2010:708

Utkom från trycket
den 30 juni 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010