SFS 2010:709 Förordning om ändring i förordningen (2000:338) om biocidprodukter

100709.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2000:338) om
biocidprodukter;

utfärdad den 17 juni 2010.

Regeringen föreskriver

1 att 14 § förordningen (2000:338) om biocidpro-

dukter ska ha följande lydelse.

14 §

I fråga om verksamma ämnen som fanns på marknaden före den

14 maj 2000 och i fråga om biocidprodukter som innehåller ett sådant verk-
samt ämne gäller följande. Uppgifter i dokumentation som har bifogats en
ansökan om godkännande får användas till förmån för andra sökande endast
efter den 13 maj 2014.

Om uppgifterna är skyddade enligt bestämmelser i lag eller annan förord-

ning och det skyddet upphör före den 14 maj 2014, hindrar första stycket
inte att uppgifterna används efter den tidigare tidpunkten.

I fråga om uppgifter som för första gången lämnats in för att ett verksamt

ämne eller en ny produkttyp för ämnet ska tas upp i bilaga I eller IA till bio-
ciddirektivet gäller följande i stället för första stycket. Uppgifterna får an-
vändas till förmån för andra sökande endast om en period av tio år har för-
flutit sedan det verksamma ämnet togs upp i bilaga I eller IA till biocid-
direktivet.

Denna förordning träder i kraft den 15 juli 2010.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

1 Jfr Europaparlaments och rådets direktiv 2009/107/EG av den 16 september 2009
om ändring av direktiv 98/8/EG om utsläppande av biocidprodukter på marknaden vad
gäller förlängning av vissa tidsperioder (EUT L 262, 6.10.2009, s. 40, Celex
32009L0107).

SFS 2010:709

Utkom från trycket
den 30 juni 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010