SFS 2010:710 Förordning om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

100710.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i författningssamlingsförordningen
(1976:725);

utfärdad den 17 juni 2010.

Regeringen föreskriver att bilaga 1 och 3 till författningssamlingsförord-

ningen (1976:725)

1 ska ha följande lydelse.

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2010.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Johan Lundmark
(Justitiedepartementet)

1 Förordningen omtryckt 2006:66.

SFS 2010:710

Utkom från trycket
den 30 juni 2010

background image

2

SFS 2010:710

Bilaga 1

2

Författningssamlingar för centrala myndigheter

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

2 Senaste lydelse 2010:535. �ndringen innebär bl.a. att Radio- och TV-verket tas bort
ur förteckningen.

Utgivande
myndighet

Benämning

Förkort-
ning

Särskild föreskrift

Migrationsverket

Migrationsver-
kets författ-
ningssamling

MIGRFS

Myndigheten för
radio och tv

Myndigheten
för radio och
tv:s författ-
ningssamling

MRTVFS

Myndigheten för
samhällsskydd och
beredskap

Myndigheten
för samhälls-
skydd och be-
redskaps för-
fattningssam-
ling

MSBFS

Utnyttjas också av
Riksvärderingsnämn-
den

Post- och telesty-
relsen

Post- och tele-
styrelsens för-
fattningssam-
ling

PTFS

Revisorsnämnden Revisorsnämn-

dens författ-
ningssamling

RNFS

Statens jordbruks-
verk

Statens jord-
bruksverks för-
fattningssam-
ling

SJVFS

Utnyttjas också av
Centrala försöksdjurs-
nämnden

background image

3

SFS 2010:710

Statens kulturråd

Statens kultur-
råds författ-
ningssamling

KRFS

Utnyttjas också av
Konstnärsnämnden,
Kungl. biblioteket,
Presstödsnämnden,
Riksantikvarieämbe-
tet, Nationalmuseum
med Prins Eugens
Waldemarsudde, Mo-
derna museet, Styrel-
sen för Sveriges förfat-
tarfond samt Talboks-
och punktskriftsbiblio-
teket

Statens skolverk

Statens

skol-

verks författ-
ningssamling

SKOLFS

Utnyttjas också av
Ungdomsstyrelsen,
Statens skolinspektion
och Specialpedago-
giska skolmyndigheten

Totalförsvarets
pliktverk

Totalförsvarets
pliktverks för-
fattningssam-
ling

TPVFS

Trafikverket

Trafikverkets
författnings-
samling

TRVFS

Utnyttjas också av Sta-
tens väg- och trans-
portforskningsinstitut

Transportstyrelsen

Transportsty-
relsens författ-
ningssamling

TSFS

Utnyttjas också av
Luftfartsverket och
Sveriges meteorolo-
giska och hydrologiska
institut

background image

4

SFS 2010:710

Bilaga 3

Utformningen av myndigheternas regelförteckningar enligt 18 c §

I denna bilaga anges vilka uppgifter som ska tas in i myndigheternas regel-
förteckningar. Vad som sägs om författningar gäller också allmänna råd.

1 Grundförfattningar och ändringsförfattningar

I sina förteckningar ska myndigheterna skilja mellan grundförfattningar och
ändringsförfattningar.

En ändringsförfattning är en författning genom vilken en annan författ-

ning ändras, ges utsträckt giltighet i tiden, sätts i kraft eller upphävs. Andra
författningar är grundförfattningar. En ny författning som innehåller över-
gångsbestämmelser enligt vilka en äldre författning upphävs ska förtecknas
både som en grundförfattning och en ändringsförfattning.

Grundförfattningarna ska tas upp i löpnummerordning. I förteckningen får

de delas upp på skilda serier.

Varje ändringsförfattning ska redovisas i anslutning till den grundförfatt-

ning som den hör till.

2 Förteckningar över grundförfattningar

3 Förteckningar över ändringsförfattningar

Förteckningar över grundförfattning-
ar ska innehålla följande uppgifter:

Exempel på redaktionell utform-
ning:

� Fullständig rubrik i senaste lydelse
med årtal och löpnummer i författ-
ningssamlingen.

Datainspektionens föreskrifter
(DIFS 1998:3) om undantag från ⬦

� För författningar vars ingress ska
innehålla en sådan uppgift om bemyn-
digande som avses i 18 b §: bemyndi-
gandet.

Bemyndigande:
8 § personuppgiftsförordningen
(1998:1191)

� För författningar som genomför EU-
direktiv eller kompletterar EU-förord-
ningar: EU-reglernas Celexnummer.

388L0576

Förteckningar över ändringsförfatt-
ningar ska innehålla följande uppgif-
ter:

Exempel på redaktionell utform-
ning:

� Förkortningen för författningssam-
lingens namn samt årtal och löpnum-
mer i författningssamlingen.

DIFS 1998:3

background image

5

SFS 2010:710

� Vilka bestämmelser i grundförfatt-
ningen som upphävs, ändrar beteck-
ning, ändrar lydelse eller införs.

Upph. 6�8 §§;
nuvarande 2 § betecknas 6 §;
ändr. 1, 3 §§; nya 4, 5, 9 §§

� För författningar vars ingress ska
innehålla en sådan uppgift om bemyn-
digande som avses i 18 b §: bemyndi-
gandet.

Bemyndigande:
8 § personuppgiftsförordningen
(1998:1191)

� För författningar som genomför EU-
direktiv eller kompletterar EU-förord-
ningar: EU-reglernas Celexnummer.

388L0576

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010