SFS 2010:710 Förordning om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

100710.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft14{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft15{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft16{font-size:17px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft17{font-size:19px;line-height:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft18{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft19{font-size:12px;line-height:15px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft22{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Italic;color:#000000;} .ft23{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft24{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft25{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft26{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft27{font-size:12px;line-height:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft28{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft31{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft32{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft41{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft42{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Italic;color:#000000;} .ft43{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft44{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft50{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft51{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft52{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft60{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:741px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:197px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:309px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>F�rordning<br/>om �ndring i f�rfattningssamlingsf�rordningen <br/>(1976:725);</b></p> <p style="position:absolute;top:385px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 17 juni 2010.</p> <p style="position:absolute;top:420px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver att bilaga 1 och 3 till f�rfattningssamlingsf�rord-</p> <p style="position:absolute;top:438px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">ningen (1976:725)</p> <p style="position:absolute;top:436px;left:279px;white-space:nowrap" class="ft13">1 ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:474px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 augusti 2010.</p> <p style="position:absolute;top:509px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:544px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">BEATRICE ASK</p> <p style="position:absolute;top:562px;left:403px;white-space:nowrap" class="ft18">Johan Lundmark <br/>(Justitiedepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:1036px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft14">1 F�rordningen omtryckt 2006:66.</p> <p style="position:absolute;top:292px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>SFS 2010:710</b></p> <p style="position:absolute;top:318px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft19">Utkom fr�n trycket<br/>den 30 juni 2010</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:141px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:142px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2010:710</b></p> <p style="position:absolute;top:168px;left:665px;white-space:nowrap" class="ft22"><i>Bilaga 1</i></p> <p style="position:absolute;top:166px;left:715px;white-space:nowrap" class="ft23">2</p> <p style="position:absolute;top:211px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>F�rfattningssamlingar f�r centrala myndigheter</b></p> <p style="position:absolute;top:718px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">                     </p> <p style="position:absolute;top:1021px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft27">2 Senaste lydelse 2010:535. �ndringen inneb�r bl.a. att Radio- och TV-verket tas bort<br/>ur f�rteckningen. </p> <p style="position:absolute;top:248px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft28">Utgivande <br/>myndighet</p> <p style="position:absolute;top:248px;left:403px;white-space:nowrap" class="ft20">Ben�mning</p> <p style="position:absolute;top:248px;left:514px;white-space:nowrap" class="ft28">F�rkort-<br/>ning</p> <p style="position:absolute;top:248px;left:594px;white-space:nowrap" class="ft20">S�rskild f�reskrift</p> <p style="position:absolute;top:312px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">Migrationsverket</p> <p style="position:absolute;top:312px;left:403px;white-space:nowrap" class="ft28">Migrationsver-<br/>kets f�rfatt-<br/>ningssamling</p> <p style="position:absolute;top:312px;left:509px;white-space:nowrap" class="ft20">MIGRFS</p> <p style="position:absolute;top:376px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft28">Myndigheten f�r<br/>radio och tv</p> <p style="position:absolute;top:376px;left:403px;white-space:nowrap" class="ft28">Myndigheten<br/>f�r radio och<br/>tv:s f�rfatt-<br/>ningssamling</p> <p style="position:absolute;top:376px;left:509px;white-space:nowrap" class="ft20">MRTVFS</p> <p style="position:absolute;top:458px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft28">Myndigheten f�r<br/>samh�llsskydd och<br/>beredskap</p> <p style="position:absolute;top:458px;left:403px;white-space:nowrap" class="ft28">Myndigheten<br/>f�r samh�lls-<br/>skydd och be-<br/>redskaps f�r-<br/>fattningssam-<br/>ling</p> <p style="position:absolute;top:458px;left:509px;white-space:nowrap" class="ft20">MSBFS</p> <p style="position:absolute;top:458px;left:586px;white-space:nowrap" class="ft28">Utnyttjas ocks� av<br/>Riksv�rderingsn�mn-<br/>den</p> <p style="position:absolute;top:583px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft28">Post- och telesty-<br/>relsen </p> <p style="position:absolute;top:583px;left:403px;white-space:nowrap" class="ft28">Post- och tele-<br/>styrelsens f�r-<br/>fattningssam-<br/>ling</p> <p style="position:absolute;top:583px;left:509px;white-space:nowrap" class="ft20">PTFS</p> <p style="position:absolute;top:665px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">Revisorsn�mnden Revisorsn�mn-</p> <p style="position:absolute;top:683px;left:403px;white-space:nowrap" class="ft28">dens f�rfatt-<br/>ningssamling</p> <p style="position:absolute;top:665px;left:509px;white-space:nowrap" class="ft20">RNFS</p> <p style="position:absolute;top:737px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft28">Statens jordbruks-<br/>verk</p> <p style="position:absolute;top:737px;left:403px;white-space:nowrap" class="ft28">Statens jord-<br/>bruksverks f�r-<br/>fattningssam-<br/>ling</p> <p style="position:absolute;top:737px;left:509px;white-space:nowrap" class="ft20">SJVFS</p> <p style="position:absolute;top:737px;left:587px;white-space:nowrap" class="ft28">Utnyttjas ocks� av<br/>Centrala f�rs�ksdjurs-<br/>n�mnden</p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:745px;white-space:nowrap" class="ft30">3</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:637px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>SFS 2010:710</b></p> <p style="position:absolute;top:168px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">Statens kulturr�d</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:298px;white-space:nowrap" class="ft32">Statens kultur-<br/>r�ds f�rfatt-<br/>ningssamling</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:404px;white-space:nowrap" class="ft30">KRFS</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:482px;white-space:nowrap" class="ft32">Utnyttjas ocks� av<br/>Konstn�rsn�mnden,<br/>Kungl. biblioteket,<br/>Presst�dsn�mnden,<br/>Riksantikvarie�mbe-<br/>tet, Nationalmuseum<br/>med Prins Eugens<br/>Waldemarsudde, Mo-<br/>derna museet, Styrel-<br/>sen f�r Sveriges f�rfat-<br/>tarfond samt Talboks-<br/>och punktskriftsbiblio-<br/>teket</p> <p style="position:absolute;top:409px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">Statens skolverk</p> <p style="position:absolute;top:409px;left:298px;white-space:nowrap" class="ft30">Statens </p> <p style="position:absolute;top:409px;left:361px;white-space:nowrap" class="ft30">skol-</p> <p style="position:absolute;top:426px;left:298px;white-space:nowrap" class="ft32">verks f�rfatt-<br/>ningssamling</p> <p style="position:absolute;top:409px;left:404px;white-space:nowrap" class="ft30">SKOLFS</p> <p style="position:absolute;top:409px;left:482px;white-space:nowrap" class="ft32">Utnyttjas ocks� av<br/>Ungdomsstyrelsen,<br/>Statens skolinspektion<br/>och Specialpedago-<br/>giska skolmyndigheten</p> <p style="position:absolute;top:516px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft32">Totalf�rsvarets<br/>pliktverk</p> <p style="position:absolute;top:516px;left:298px;white-space:nowrap" class="ft32">Totalf�rsvarets<br/>pliktverks f�r-<br/>fattningssam-<br/>ling</p> <p style="position:absolute;top:516px;left:404px;white-space:nowrap" class="ft30">TPVFS</p> <p style="position:absolute;top:598px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">Trafikverket</p> <p style="position:absolute;top:598px;left:298px;white-space:nowrap" class="ft32">Trafikverkets<br/>f�rfattnings-<br/>samling</p> <p style="position:absolute;top:598px;left:404px;white-space:nowrap" class="ft30">TRVFS</p> <p style="position:absolute;top:598px;left:482px;white-space:nowrap" class="ft32">Utnyttjas ocks� av Sta-<br/>tens v�g- och trans-<br/>portforskningsinstitut</p> <p style="position:absolute;top:662px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">Transportstyrelsen</p> <p style="position:absolute;top:662px;left:298px;white-space:nowrap" class="ft32">Transportsty-<br/>relsens f�rfatt-<br/>ningssamling</p> <p style="position:absolute;top:662px;left:404px;white-space:nowrap" class="ft30">TSFS</p> <p style="position:absolute;top:662px;left:482px;white-space:nowrap" class="ft32">Utnyttjas ocks� av<br/>Luftfartsverket och<br/>Sveriges meteorolo-<br/>giska och hydrologiska<br/>institut</p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:141px;white-space:nowrap" class="ft40">4</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:142px;white-space:nowrap" class="ft41"><b>SFS 2010:710</b></p> <p style="position:absolute;top:168px;left:670px;white-space:nowrap" class="ft42"><i>Bilaga 3</i></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft43"><b>Utformningen av myndigheternas regelf�rteckningar enligt 18 c �</b></p> <p style="position:absolute;top:228px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft44">I denna bilaga anges vilka uppgifter som ska tas in i myndigheternas regel-<br/>f�rteckningar. Vad som s�gs om f�rfattningar g�ller ocks� allm�nna r�d.</p> <p style="position:absolute;top:289px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft43"><b>1 Grundf�rfattningar och �ndringsf�rfattningar</b></p> <p style="position:absolute;top:315px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft44">I sina f�rteckningar ska myndigheterna skilja mellan grundf�rfattningar och<br/>�ndringsf�rfattningar. </p> <p style="position:absolute;top:350px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft40">En �ndringsf�rfattning �r en f�rfattning genom vilken en annan f�rfatt-</p> <p style="position:absolute;top:367px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft44">ning �ndras, ges utstr�ckt giltighet i tiden, s�tts i kraft eller upph�vs. Andra<br/>f�rfattningar �r grundf�rfattningar. En ny f�rfattning som inneh�ller �ver-<br/>g�ngsbest�mmelser enligt vilka en �ldre f�rfattning upph�vs ska f�rtecknas<br/>b�de som en grundf�rfattning och en �ndringsf�rfattning. </p> <p style="position:absolute;top:438px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft40">Grundf�rfattningarna ska tas upp i l�pnummerordning. I f�rteckningen f�r</p> <p style="position:absolute;top:456px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft40">de delas upp p� skilda serier. </p> <p style="position:absolute;top:473px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft40">Varje �ndringsf�rfattning ska redovisas i anslutning till den grundf�rfatt-</p> <p style="position:absolute;top:491px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft40">ning som den h�r till.</p> <p style="position:absolute;top:536px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft43"><b>2 F�rteckningar �ver grundf�rfattningar</b></p> <p style="position:absolute;top:849px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft43"><b>3 F�rteckningar �ver �ndringsf�rfattningar</b></p> <p style="position:absolute;top:568px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft44">F�rteckningar �ver grundf�rfattning-<br/>ar ska inneh�lla f�ljande uppgifter:</p> <p style="position:absolute;top:568px;left:514px;white-space:nowrap" class="ft44">Exempel p� redaktionell utform-<br/>ning:</p> <p style="position:absolute;top:615px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft44"> Fullst�ndig rubrik i senaste lydelse<br/>med �rtal och l�pnummer i f�rfatt-<br/>ningssamlingen.</p> <p style="position:absolute;top:615px;left:514px;white-space:nowrap" class="ft44">Datainspektionens f�reskrifter<br/>(DIFS 1998:3) om undantag fr�n &</p> <p style="position:absolute;top:679px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft44"> F�r f�rfattningar vars ingress ska<br/>inneh�lla en s�dan uppgift om bemyn-<br/>digande som avses i 18 b �: bemyndi-<br/>gandet.</p> <p style="position:absolute;top:679px;left:514px;white-space:nowrap" class="ft44">Bemyndigande:<br/>8 � personuppgiftsf�rordningen<br/>(1998:1191)</p> <p style="position:absolute;top:761px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft44"> F�r f�rfattningar som genomf�r EU-<br/>direktiv eller kompletterar EU-f�rord-<br/>ningar: EU-reglernas Celexnummer.</p> <p style="position:absolute;top:761px;left:514px;white-space:nowrap" class="ft40">388L0576</p> <p style="position:absolute;top:881px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft44">F�rteckningar �ver �ndringsf�rfatt-<br/>ningar ska inneh�lla f�ljande uppgif-<br/>ter:</p> <p style="position:absolute;top:881px;left:514px;white-space:nowrap" class="ft44">Exempel p� redaktionell utform-<br/>ning: </p> <p style="position:absolute;top:946px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft44"> F�rkortningen f�r f�rfattningssam-<br/>lingens namn samt �rtal och l�pnum-<br/>mer i f�rfattningssamlingen.</p> <p style="position:absolute;top:946px;left:514px;white-space:nowrap" class="ft40">DIFS 1998:3</p> </div> <div id="page5-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:745px;white-space:nowrap" class="ft50">5</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:637px;white-space:nowrap" class="ft51"><b>SFS 2010:710</b></p> <p style="position:absolute;top:168px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft52"> Vilka best�mmelser i grundf�rfatt-<br/>ningen som upph�vs, �ndrar beteck-<br/>ning, �ndrar lydelse eller inf�rs. </p> <p style="position:absolute;top:168px;left:409px;white-space:nowrap" class="ft52">Upph. 68 ��; <br/>nuvarande 2 � betecknas 6 �;<br/>�ndr. 1, 3 ��; nya 4, 5, 9 �� </p> <p style="position:absolute;top:232px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft52"> F�r f�rfattningar vars ingress ska<br/>inneh�lla en s�dan uppgift om bemyn-<br/>digande som avses i 18 b �: bemyndi-<br/>gandet. </p> <p style="position:absolute;top:232px;left:409px;white-space:nowrap" class="ft52">Bemyndigande:<br/>8 � personuppgiftsf�rordningen<br/>(1998:1191)</p> <p style="position:absolute;top:314px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft52"> F�r f�rfattningar som genomf�r EU-<br/>direktiv eller kompletterar EU-f�rord-<br/>ningar: EU-reglernas Celexnummer. </p> <p style="position:absolute;top:314px;left:409px;white-space:nowrap" class="ft50">388L0576</p> </div> <div id="page6-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1059px;left:539px;white-space:nowrap" class="ft60">Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:1069px;left:609px;white-space:nowrap" class="ft60">Edita V�stra Aros, V�ster�s 2010</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i f�rfattningssamlingsf�rordningen
(1976:725);

utf�rdad den 17 juni 2010.

Regeringen f�reskriver att bilaga 1 och 3 till f�rfattningssamlingsf�rord-

ningen (1976:725)

1 ska ha f�ljande lydelse.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 augusti 2010.

P� regeringens v�gnar

BEATRICE ASK

Johan Lundmark
(Justitiedepartementet)

1 F�rordningen omtryckt 2006:66.

SFS 2010:710

Utkom fr�n trycket
den 30 juni 2010

background image

2

SFS 2010:710

Bilaga 1

2

F�rfattningssamlingar f�r centrala myndigheter

                    

2 Senaste lydelse 2010:535. �ndringen inneb�r bl.a. att Radio- och TV-verket tas bort
ur f�rteckningen.

Utgivande
myndighet

Ben�mning

F�rkort-
ning

S�rskild f�reskrift

Migrationsverket

Migrationsver-
kets f�rfatt-
ningssamling

MIGRFS

Myndigheten f�r
radio och tv

Myndigheten
f�r radio och
tv:s f�rfatt-
ningssamling

MRTVFS

Myndigheten f�r
samh�llsskydd och
beredskap

Myndigheten
f�r samh�lls-
skydd och be-
redskaps f�r-
fattningssam-
ling

MSBFS

Utnyttjas ocks� av
Riksv�rderingsn�mn-
den

Post- och telesty-
relsen

Post- och tele-
styrelsens f�r-
fattningssam-
ling

PTFS

Revisorsn�mnden Revisorsn�mn-

dens f�rfatt-
ningssamling

RNFS

Statens jordbruks-
verk

Statens jord-
bruksverks f�r-
fattningssam-
ling

SJVFS

Utnyttjas ocks� av
Centrala f�rs�ksdjurs-
n�mnden

background image

3

SFS 2010:710

Statens kulturr�d

Statens kultur-
r�ds f�rfatt-
ningssamling

KRFS

Utnyttjas ocks� av
Konstn�rsn�mnden,
Kungl. biblioteket,
Presst�dsn�mnden,
Riksantikvarie�mbe-
tet, Nationalmuseum
med Prins Eugens
Waldemarsudde, Mo-
derna museet, Styrel-
sen f�r Sveriges f�rfat-
tarfond samt Talboks-
och punktskriftsbiblio-
teket

Statens skolverk

Statens

skol-

verks f�rfatt-
ningssamling

SKOLFS

Utnyttjas ocks� av
Ungdomsstyrelsen,
Statens skolinspektion
och Specialpedago-
giska skolmyndigheten

Totalf�rsvarets
pliktverk

Totalf�rsvarets
pliktverks f�r-
fattningssam-
ling

TPVFS

Trafikverket

Trafikverkets
f�rfattnings-
samling

TRVFS

Utnyttjas ocks� av Sta-
tens v�g- och trans-
portforskningsinstitut

Transportstyrelsen

Transportsty-
relsens f�rfatt-
ningssamling

TSFS

Utnyttjas ocks� av
Luftfartsverket och
Sveriges meteorolo-
giska och hydrologiska
institut

background image

4

SFS 2010:710

Bilaga 3

Utformningen av myndigheternas regelf�rteckningar enligt 18 c �

I denna bilaga anges vilka uppgifter som ska tas in i myndigheternas regel-
f�rteckningar. Vad som s�gs om f�rfattningar g�ller ocks� allm�nna r�d.

1 Grundf�rfattningar och �ndringsf�rfattningar

I sina f�rteckningar ska myndigheterna skilja mellan grundf�rfattningar och
�ndringsf�rfattningar.

En �ndringsf�rfattning �r en f�rfattning genom vilken en annan f�rfatt-

ning �ndras, ges utstr�ckt giltighet i tiden, s�tts i kraft eller upph�vs. Andra
f�rfattningar �r grundf�rfattningar. En ny f�rfattning som inneh�ller �ver-
g�ngsbest�mmelser enligt vilka en �ldre f�rfattning upph�vs ska f�rtecknas
b�de som en grundf�rfattning och en �ndringsf�rfattning.

Grundf�rfattningarna ska tas upp i l�pnummerordning. I f�rteckningen f�r

de delas upp p� skilda serier.

Varje �ndringsf�rfattning ska redovisas i anslutning till den grundf�rfatt-

ning som den h�r till.

2 F�rteckningar �ver grundf�rfattningar

3 F�rteckningar �ver �ndringsf�rfattningar

F�rteckningar �ver grundf�rfattning-
ar ska inneh�lla f�ljande uppgifter:

Exempel p� redaktionell utform-
ning:

 Fullst�ndig rubrik i senaste lydelse
med �rtal och l�pnummer i f�rfatt-
ningssamlingen.

Datainspektionens f�reskrifter
(DIFS 1998:3) om undantag fr�n &

 F�r f�rfattningar vars ingress ska
inneh�lla en s�dan uppgift om bemyn-
digande som avses i 18 b �: bemyndi-
gandet.

Bemyndigande:
8 � personuppgiftsf�rordningen
(1998:1191)

 F�r f�rfattningar som genomf�r EU-
direktiv eller kompletterar EU-f�rord-
ningar: EU-reglernas Celexnummer.

388L0576

F�rteckningar �ver �ndringsf�rfatt-
ningar ska inneh�lla f�ljande uppgif-
ter:

Exempel p� redaktionell utform-
ning:

 F�rkortningen f�r f�rfattningssam-
lingens namn samt �rtal och l�pnum-
mer i f�rfattningssamlingen.

DIFS 1998:3

background image

5

SFS 2010:710

 Vilka best�mmelser i grundf�rfatt-
ningen som upph�vs, �ndrar beteck-
ning, �ndrar lydelse eller inf�rs.

Upph. 68 ��;
nuvarande 2 � betecknas 6 �;
�ndr. 1, 3 ��; nya 4, 5, 9 ��

 F�r f�rfattningar vars ingress ska
inneh�lla en s�dan uppgift om bemyn-
digande som avses i 18 b �: bemyndi-
gandet.

Bemyndigande:
8 � personuppgiftsf�rordningen
(1998:1191)

 F�r f�rfattningar som genomf�r EU-
direktiv eller kompletterar EU-f�rord-
ningar: EU-reglernas Celexnummer.

388L0576

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita V�stra Aros, V�ster�s 2010

;