SFS 2010:711 Förordning om ändring i upphovsrättsförordningen (1993:1212)

100711.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i upphovsrättsförordningen
(1993:1212);

utfärdad den 17 juni 2010.

Regeringen föreskriver att 4 § upphovsrättsförordningen (1993:1212) ska

ha följande lydelse.

4 §

1

När ett radio- eller televisionsföretag gör en upptagning med stöd av

26 e § 1 upphovsrättslagen eller en bestämmelse som hänvisar till den be-
stämmelsen gäller att upptagningen

1. ska göras med företagets egen utrustning,
2. får användas endast vid egna utsändningar ett fåtal gånger under

begränsad tid varefter den, om inte något annat följer av 3, ska utplånas,

3. får överlämnas endast till och bevaras endast i ett arkiv hos ett sådant

företag som har tillstånd av regeringen enligt 4 kap. 3 § första stycket radio-
och tv-lagen (2010:696); så får dock ske endast om upptagningen har doku-
mentariskt värde,

4. får föras över på nytt underlag, varvid originalupptagningen ska utplå-

nas, och

5. får brukas för framställning av ett särskilt exemplar av upptagningen

vilket ska användas för utsändning; efter utsändningen ska upptagningen på
det särskilda exemplaret utplånas.

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2010.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Malin Bonthron
(Justitiedepartementet)

1 Senaste lydelse 1996:865.

SFS 2010:711

Utkom från trycket
den 30 juni 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

;