SFS 2010:712 Förordning om ändring i förordningen (2008:765) om ändring i förordningen (2007:231) om elektroniskt kungörande av vissa trafikföreskrifter

100712.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2008:765) om ändring i
förordningen (2007:231) om elektroniskt
kungörande av vissa trafikföreskrifter;

utfärdad den 17 juni 2010.

Regeringen föreskriver att ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna

till förordningen (2007:231) om elektroniskt kungörande av vissa trafikföre-
skrifter i stället för dess lydelse enligt förordningen (2008:765) om ändring i
nämnda förordning ska ha följande lydelse.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2010.
2. Föreskrifter som avses i förordningen och som före den 1 juli 2010 har

kungjorts eller tillkännagivits på annat sätt ska senast den 31 december 2010
publiceras på webbplatsen. De föreskrifter som då inte har publicerats på
webbplatsen upphör att gälla. Från den 1 juli 2010 gäller föreskrifter som har
publicerats på webbplatsen endast i den publicerade lydelsen.

På regeringens vägnar

ÅSA TORSTENSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

SFS 2010:712

Utkom från trycket
den 30 juni 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

;