SFS 2010:713 Förordning om ändring i förordningen (2008:766) om ändring i förordningen (2007:232) om ändring i förordningen (1976:1128) om felparkeringsavgift

100713.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2008:766) om ändring i
förordningen (2007:232) om ändring i förordningen
(1976:1128) om felparkeringsavgift;

utfärdad den 17 juni 2010.

Regeringen föreskriver att ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna

till förordningen (2007:232) om ändring i förordningen (1976:1128) om
felparkeringsavgift i stället för dess lydelse enligt förordningen (2008:766)
om ändring i nämnda förordning ska ha följande lydelse.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2010.
2. Parkeringsanmärkning får meddelas enligt 2 § i dess äldre lydelse om

anmärkningen avser överträdelse av föreskrifter som meddelats före
den 1 juli 2010 och som inte kungjorts enligt förordningen (2007:231) om
elektroniskt kungörande av vissa trafikföreskrifter.

På regeringens vägnar

ÅSA TORSTENSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

SFS 2010:713

Utkom från trycket
den 30 juni 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

;