SFS 2010:714 Förordning om ändring i förordningen (2008:768) om ändring i förordningen (2007:235) om ändring i trafikförordningen (1998:1276)

100714.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2008:768) om ändring i
förordningen (2007:235) om ändring i
trafikförordningen (1998:1276);

utfärdad den 17 juni 2010.

Regeringen föreskriver att ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna

till förordningen (2007:235) om ändring i trafikförordningen (1998:1276) i
stället för dess lydelse enligt förordningen (2008:768) om ändring i nämnda
förordning ska ha följande lydelse.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2007 i fråga om 13 kap. 3 och

8 §§ och i övrigt den 1 juli 2010.

2. I fråga om föreskrifter som har meddelats med stöd av vägtrafikkungö-

relsen (1972:603) gäller fortfarande i tillämpliga delar de äldre bestämmel-
serna i 10 kap. 11 § första stycket och 14 kap. 14 §. Detsamma gäller i fråga
om föreskrifter som har meddelats före den 1 juli 2010 med stöd av väglagen
(1971:948) eller trafikförordningen (1998:1276) till dess att de har publice-
rats i enlighet med förordningen (2007:231) om elektroniskt kungörande av
vissa trafikföreskrifter.

3. I övergångsbestämmelserna till förordningen (2007:231) om elektro-

niskt kungörande av vissa trafikföreskrifter finns bestämmelser om när äldre
trafikföreskrifter senast upphör att gälla om de inte publicerats på den
särskilda webbplatsen enligt den förordningen.

På regeringens vägnar

ÅSA TORSTENSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

SFS 2010:714

Utkom från trycket
den 30 juni 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010