SFS 2010:714 Förordning om ändring i förordningen (2008:768) om ändring i förordningen (2007:235) om ändring i trafikförordningen (1998:1276)

100714.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2008:768) om ändring i
förordningen (2007:235) om ändring i
trafikförordningen (1998:1276);

utfärdad den 17 juni 2010.

Regeringen föreskriver att ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna

till förordningen (2007:235) om ändring i trafikförordningen (1998:1276) i
stället för dess lydelse enligt förordningen (2008:768) om ändring i nämnda
förordning ska ha följande lydelse.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2007 i fråga om 13 kap. 3 och

8 §§ och i övrigt den 1 juli 2010.

2. I fråga om föreskrifter som har meddelats med stöd av vägtrafikkungö-

relsen (1972:603) gäller fortfarande i tillämpliga delar de äldre bestämmel-
serna i 10 kap. 11 § första stycket och 14 kap. 14 §. Detsamma gäller i fråga
om föreskrifter som har meddelats före den 1 juli 2010 med stöd av väglagen
(1971:948) eller trafikförordningen (1998:1276) till dess att de har publice-
rats i enlighet med förordningen (2007:231) om elektroniskt kungörande av
vissa trafikföreskrifter.

3. I övergångsbestämmelserna till förordningen (2007:231) om elektro-

niskt kungörande av vissa trafikföreskrifter finns bestämmelser om när äldre
trafikföreskrifter senast upphör att gälla om de inte publicerats på den
särskilda webbplatsen enligt den förordningen.

På regeringens vägnar

�&SA TORSTENSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

SFS 2010:714

Utkom från trycket
den 30 juni 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010