SFS 2010:715 Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

100715.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400);

utfärdad den 17 juni 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 44 kap. 1 § offentlighets- och

sekretesslagen (2009:400) ska ha följande lydelse.

44 kap.

1 §

Rätten enligt 1 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen och 1 kap. 1 och 2 §§

yttrandefrihetsgrundlagen att meddela och offentliggöra uppgifter inskränks
av den tystnadsplikt som följer av

1. beslut enligt 10 kap. 7 § tredje stycket andra meningen regerings-

formen,

2. 3 kap. 3 § tryckfrihetsförordningen,
3. 2 kap. 3 § yttrandefrihetsgrundlagen,
4. 2 kap. 4 § andra stycket riksdagsordningen, när det är fråga om uppgift

vars röjande kan antas sätta rikets säkerhet i fara eller annars skada landet
allvarligt, och

5. beslut enligt 4 kap. 17 § eller 10 kap. 12 § riksdagsordningen, när det är

fråga om uppgift vars röjande kan antas sätta rikets säkerhet i fara eller
annars skada landet allvarligt.

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2010.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Eva Lenberg
(Justitiedepartementet)

1 Bet. 2009/10:KU39, rskr. 2009/10:332.

SFS 2010:715

Utkom från trycket
den 30 juni 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010