SFS 2010:718 Förordning om stipendier för studieavgiftsskyldiga studenter

100718.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om stipendier för studieavgiftsskyldiga studenter;

utfärdad den 17 juni 2010.

Regeringen föreskriver följande.

1 §

Stipendier lämnas enligt denna förordning av de statliga universitet och

högskolor som omfattas av högskolelagen (1992:1434).

Syftet med stipendierna är att främja rekryteringen av särskilt kvalifice-

rade studieavgiftsskyldiga studenter.

Stipendierna lämnas i mån av medel.

2 §

I denna förordning betyder

högskola: de universitet och högskolor som avses i 1 §, och
studieavgiftsskyldig: den som ska betala studieavgift enligt förordningen

(2010:543) om anmälningsavgift och studieavgift vid universitet och hög-
skolor.

3 §

Ett stipendium får avse hela eller en del av studieavgiften och får bevil-

jas under förutsättning att mottagaren

1. är studieavgiftsskyldig, och
2. inte kan få stipendier från stipendieprogram riktat till studenter från län-

der med vilka Sverige har ett långsiktigt utvecklingssamarbete.

Högskolan får meddela ytterligare föreskrifter om förutsättningarna för

beviljande av stipendium.

4 §

Ansökan om stipendium ska göras skriftligen till den högskola som

anordnar den utbildning som stipendiet avses finansiera.

5 §

Högskolan beslutar om vilka som ska få stipendium och om beloppets

storlek.

I stället för att betala ut ett beviljat stipendium till mottagaren, får hög-

skolan sätta ned mottagarens studieavgift på det sätt som anges i 6 § andra
stycket förordningen (2010:543) om anmälningsavgift och studieavgift vid
universitet och högskolor.

6 §

Högskolan ska senast den 1 juni varje år till Internationella program-

kontoret för utbildningsområdet lämna de uppgifter som programkontoret
begär i fråga om beviljade stipendier.

SFS 2010:718

Utkom från trycket
den 30 juni 2010

background image

2

SFS 2010:718

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

7 §

Om mottagaren av ett stipendium enligt denna förordning inte längre är

studieavgiftsskyldig, är mottagaren återbetalningsskyldig i fråga om den del
av stipendiet som avser den del av utbildningen som han eller hon inte är
avgiftsskyldig för.

Högskolan får meddela föreskrifter om återbetalningsskyldighet i andra

fall än som avses i första stycket.

8 §

Om mottagaren av ett stipendium är återbetalningsskyldig enligt 7 §

eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 7 § andra stycket, ska
högskolan besluta att kräva tillbaka den del av stipendiet som återbetalnings-
skyldigheten avser.

Om det finns särskilda skäl för det, får högskolan efterge återkrav helt el-

ler delvis.

9 §

Högskolan får meddela de föreskrifter som behövs för verkställighet av

denna förordning.

10 §

Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2010.
2. Förordningen tillämpas första gången i fråga om ansökningar om

stipendium för utbildning som avses bedrivas efter den 31 juli 2011.

På regeringens vägnar

TOBIAS KRANTZ

Claes Mårtensson
(Utbildningsdepartementet)