SFS 2010:720 Lag om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation

100720.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk
kommunikation;

utfärdad den 17 juni 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 kap. 6 § och 3 kap. 10 § lagen

(2003:389) om elektronisk kommunikation ska ha följande lydelse.

1 kap.

6 §

Förutom bestämmelserna i denna lag finns det i radio- och tv-lagen

(2010:696) bestämmelser om sändningar av ljudradio- och tv-program som
är riktade till allmänheten och avsedda att tas emot med tekniska hjälpmedel.

Om utrustning finns bestämmelser i lagen (2000:121) om radio- och tele-

terminalutrustning.

3 kap.

10 §

2

Ett tillstånd som avser digital utsändning till allmänheten av program

i ljudradio eller annat som anges i 1 kap. 1 § tredje stycket yttrandefrihets-
grundlagen får förenas med rätt att använda radiosändare för annan använd-
ning, motsvarande högst tjugo procent av den digitala kapaciteten i frekvens-
utrymmet. Detta gäller dock endast om villkor enligt 4 kap. 9 § 9 eller
11 kap. 3 § 8 radio- och tv-lagen (2010:696) inte uppställts för motsvarande
sändningstillstånd och det i övrigt inte inverkar menligt på konkurrensen.

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2010.

På regeringens vägnar

MAUD OLOFSSON

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2009/10:115 och 2009/10:193, bet. 2009/10:KU25, rskr. 2009/10:331.

2 Senaste lydelse 2007:1284.

SFS 2010:720

Utkom från trycket
den 30 juni 2010

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk
kommunikation;

utfärdad den 17 juni 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 kap. 6 § och 3 kap. 10 § lagen

(2003:389) om elektronisk kommunikation ska ha följande lydelse.

1 kap.

6 §

Förutom bestämmelserna i denna lag finns det i radio- och tv-lagen

(2010:696) bestämmelser om sändningar av ljudradio- och tv-program som
är riktade till allmänheten och avsedda att tas emot med tekniska hjälpmedel.

Om utrustning finns bestämmelser i lagen (2000:121) om radio- och tele-

terminalutrustning.

3 kap.

10 §

2

Ett tillstånd som avser digital utsändning till allmänheten av program

i ljudradio eller annat som anges i 1 kap. 1 § tredje stycket yttrandefrihets-
grundlagen får förenas med rätt att använda radiosändare för annan använd-
ning, motsvarande högst tjugo procent av den digitala kapaciteten i frekvens-
utrymmet. Detta gäller dock endast om villkor enligt 4 kap. 9 § 9 eller
11 kap. 3 § 8 radio- och tv-lagen (2010:696) inte uppställts för motsvarande
sändningstillstånd och det i övrigt inte inverkar menligt på konkurrensen.

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2010.

På regeringens vägnar

MAUD OLOFSSON

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2009/10:115 och 2009/10:193, bet. 2009/10:KU25, rskr. 2009/10:331.

2 Senaste lydelse 2007:1284.

SFS 2010:720

Utkom från trycket
den 30 juni 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010