SFS 2010:722 Lag om ändring i lagen (2002:562) om elektronisk handel och andra informationssamhällets tjänster

100722.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2002:562) om elektronisk
handel och andra informationssamhällets tjänster;

utfärdad den 17 juni 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 8 § lagen (2002:562) om elektro-

nisk handel och andra informationssamhällets tjänster ska ha följande
lydelse.

8 §

När en tjänsteleverantör tillhandahåller informationssamhällets tjänster

ska leverantören ge information om sitt namn, sin adress i etableringsstaten
och sin e-postadress samt i förekommande fall

1. organisationsnummer,
2. registreringsnummer för mervärdesskatt, och
3. behörig tillståndsmyndighet.
Om en tjänsteleverantör bedriver reglerad yrkesverksamhet ska informa-

tionen även omfatta uppgifter om

1. yrkestitel och den stat där denna erhållits,
2. den yrkesorganisation eller liknande där tjänsteleverantören är registre-

rad, och

3. de bestämmelser som är tillämpliga på yrkesverksamheten och sättet att

få tillgång till dem.

Informationen ska finnas tillgänglig för tjänstemottagare och myndigheter

på ett enkelt, direkt och stadigvarande sätt.

I fråga om leverantörer av beställ-tv gäller även 2 kap. 1 § radio- och tv-

lagen (2010:696).

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2010.

På regeringens vägnar

MAUD OLOFSSON

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2009/10:115, bet. 2009/10:KU25, rskr. 2009/10:331.

SFS 2010:722

Utkom från trycket
den 30 juni 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010