SFS 2010:723 Lag om ändring i förfogandelagen (1978:262)

100723.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i förfogandelagen (1978:262);

utfärdad den 17 juni 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 5 § förfogandelagen (1978:262)

ska ha följande lydelse.

5 §

2

Genom förfogande kan

1. fastighet tagas i anspråk med nyttjanderätt och annan egendom tagas i

anspråk med äganderätt eller nyttjanderätt,

2. nyttjanderätt, servitut eller liknande rätt till egendom upphävas eller

begränsas och nyttjanderätt i andra hand tillskapas,

3. ägare eller innehavare av fastighet, gruva, byggnad, industrianläggning

eller annan anläggning eller av transportmedel, arbetsmaskin eller liknande
åläggas att utöva verksamhet för eller på annat sätt medverka till framställ-
ning av egendom för statens eller annans räkning,

4. ägare eller innehavare av lageranläggning åläggas att förvara egendom,
5. ägare eller innehavare av transportmedel åläggas att ombesörja trans-

porter,

6. viss person åläggas tillfällig uppgift för försvarsmakten som vägvisare,

budbärare, arbetsmanskap eller sjukvårdspersonal.

Radiosändare eller sändarutrustning får inte tas i anspråk om den stadig-

varande utnyttjas för tillståndspliktiga ljudradio- eller tv-sändningar enligt
radio- och tv-lagen (2010:696). Detsamma gäller anläggning för trådsänd-
ning som sådana sändningar vidaresänds i.

Ägare eller innehavare av egendom som omfattas av förfogande får icke

överlåta, förbruka, skada, gömma undan eller föra bort egendomen.

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2010.

På regeringens vägnar

STEN TOLGFORS

Maria Hedegård
(Försvarsdepartementet)

1 Prop. 2009/10:115, bet. 2009/10:KU25, rskr. 2009/10:331.

2 Senaste lydelse 2001:268.

SFS 2010:723

Utkom från trycket
den 30 juni 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010