SFS 2010:724 Lag om ändring i lagen (1989:41) om finansiering av radio och TV i allmänhetens tjänst

100724.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1989:41) om finansiering av
radio och TV i allmänhetens tjänst;

utfärdad den 17 juni 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 § i lagen (1989:41) om finansie-

ring av radio och TV i allmänhetens tjänst ska ha följande lydelse.

1 §

2

Radio- och tv-verksamhet i allmänhetens tjänst och verksamhet som

är direkt anknuten till den ska finansieras med en radio- och tv-avgift enligt
denna lag under förutsättning dels att sändningstillstånd enligt 4 kap. 3 §
radio- och tv-lagen (2010:696) har meddelats den som bedriver sändnings-
verksamheten, dels att tillståndet innehåller ett förbud mot att sända reklam.

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2010.

På regeringens vägnar

LENA ADELSOHN LILJEROTH

Maria Eka
(Kulturdepartementet)

1 Prop. 2009/10:115, bet. 2009/10:KU25, rskr. 2009/10:331.

2 Senaste lydelse 2009:1235.

SFS 2010:724

Utkom från trycket
den 30 juni 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010