SFS 2010:728 Förordning om ändring i förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter

100728.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2009:907) om
miljöledning i statliga myndigheter;

utfärdad den 17 juni 2010.

Regeringen föreskriver att bilaga 1 till förordningen (2009:907) om miljö-

ledning i statliga myndigheter ska ha följande lydelse.

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2010.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

Bilaga 1

1

Myndigheter som hör till Kulturdepartementet

Arkitekturmuseet
Institutet för språk och folkminnen (F)
Konstnärsnämnden (F)
Livrustkammaren, Skoklosters slott med stiftelsen Hallwylska museet
Moderna museet
Myndigheten för radio och tv
Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde
Naturhistoriska riksmuseet
Riksantikvarieämbetet
Riksarkivet inkl. landsarkiven (F)
Riksutställningar
Statens biografbyrå (F)
Statens försvarshistoriska museer
Statens historiska museer
Statens konstråd (F)
Statens kulturråd (F)
Statens maritima museer

1 Senaste lydelse 2010:563. Ändringen innebär bl.a. att orden ”Radio- och TV-verket”
tagits bort ur förteckningen.

SFS 2010:728

Utkom från trycket
den 30 juni 2010

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2009:907) om
miljöledning i statliga myndigheter;

utfärdad den 17 juni 2010.

Regeringen föreskriver att bilaga 1 till förordningen (2009:907) om miljö-

ledning i statliga myndigheter ska ha följande lydelse.

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2010.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

Bilaga 1

1

Myndigheter som hör till Kulturdepartementet

Arkitekturmuseet
Institutet för språk och folkminnen (F)
Konstnärsnämnden (F)
Livrustkammaren, Skoklosters slott med stiftelsen Hallwylska museet
Moderna museet
Myndigheten för radio och tv
Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde
Naturhistoriska riksmuseet
Riksantikvarieämbetet
Riksarkivet inkl. landsarkiven (F)
Riksutställningar
Statens biografbyrå (F)
Statens försvarshistoriska museer
Statens historiska museer
Statens konstråd (F)
Statens kulturråd (F)
Statens maritima museer

1 Senaste lydelse 2010:563. Ändringen innebär bl.a. att orden ”Radio- och TV-verket”
tagits bort ur förteckningen.

SFS 2010:728

Utkom från trycket
den 30 juni 2010

background image

2

SFS 2010:728

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

Statens museer för världskultur
Statens musiksamlingar
Talboks- och punktskriftsbiblioteket (F)

background image

2

SFS 2010:728

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

Statens museer för världskultur
Statens musiksamlingar
Talboks- och punktskriftsbiblioteket (F)

;