SFS 2010:729 Förordning om ändring i förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation

100729.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2003:396) om
elektronisk kommunikation;

utfärdad den 17 juni 2010.

Regeringen föreskriver att 20 a § förordningen (2003:396) om elektronisk

kommunikation ska ha följande lydelse.

20 a §

1

Undantag enligt 3 kap. 8 § andra stycket 3 lagen (2003:389) om

elektronisk kommunikation gäller för sådan radioanvändning som behövs
för att tillgodose allmän ordning, säkerhet eller hälsa och som bedrivs av
Försvarsmakten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Kustbe-
vakningen, polisen, Kriminalvården och Tullverket.

Undantag gäller även för radioanvändning om den behövs för att tillgo-

dose sådan verksamhet som avser allmän ordning, säkerhet eller hälsa som
bedrivs av

8. koncessionshavare och elleverantörer enligt ellagen (1997:857) när det

gäller verksamhet som är av omedelbar betydelse för att upprätthålla elöver-
föringen, och

9. den som enligt radio- och tv-lagen (2010:696) eller tillståndsvillkor

som meddelats med stöd av den lagen är skyldig att kostnadsfritt sända var-
ningsmeddelande eller meddelanden som är av vikt för allmänheten, om en
myndighet begär det.

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2010.

På regeringens vägnar

MAUD OLOFSSON

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2008:1143.

SFS 2010:729

Utkom från trycket
den 30 juni 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010