SFS 2010:730 Förordning om ändring i förordningen (2002:916) om avgifter i vissa yttrandefrihetsärenden

100730.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2002:916) om avgifter i
vissa yttrandefrihetsärenden;

utfärdad den 17 juni 2010.

Regeringen föreskriver att förordningen (2002:916) om avgifter i vissa

yttrandefrihetsärenden ska ha följande lydelse.

1 §

Den som hos Myndigheten för radio och tv ansöker om utgivningsbe-

vis för verksamhet enligt 1 kap. 9 § andra stycket yttrandefrihetsgrundlagen,
bevis om ändrat namn på sådan verksamhet, bevis om ändrade tekniska för-
utsättningar för sådan verksamhet eller bevis om ändrad ort från vilken över-
föringar i sådan verksamhet utgår ska betala en avgift på 2 000 kronor.

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2010.

På regeringens vägnar

LENA ADELSOHN LILJEROTH

Maria Eka
(Kulturdepartementet)

SFS 2010:730

Utkom från trycket
den 30 juni 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

;