SFS 2010:731 Förordning om ändring i förordningen (2005:893) om marknadskontroll av varor

100731.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2005:893) om
marknadskontroll av varor;

utfärdad den 17 juni 2010.

Regeringen föreskriver att bilagan till förordningen (2005:893) om mark-

nadskontroll av varor ska ha följande lydelse.

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2010.

På regeringens vägnar

EWA BJÖRLING

Carl Henrik Ehrenkrona
(Utrikesdepartementet)

Bilaga

1

Förteckning över myndigheter som utövar marknadskontroll

Post- och telestyrelsen

Myndigheten för radio och tv

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

1 Senaste lydelse 2008:1213. Ändringen innebär att orden ”Radio- och TV-verket” ta-
gits bort ur förteckningen.

SFS 2010:731

Utkom från trycket
den 30 juni 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

;