SFS 2010:732 Förordning om ändring i förordningen (1998:32) om standarder för sändning av radio- och TV-signaler

100732.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1998:32) om standarder
för sändning av radio- och TV-signaler;

utfärdad den 17 juni 2010.

Regeringen föreskriver att 2 och 3 §§ förordningen (1998:32) om standar-

der för sändning av radio- och TV-signaler

1 ska ha följande lydelse.

2 §

2

Myndigheten för radio och tv får meddela föreskrifter om

1. användning av vissa sändningsstandarder med stöd av 3 § första stycket

lagen (1998:31) om standarder för sändning av radio- och TV-signaler,

2. viss utrustning för TV-mottagare med stöd av 4 § i lagen,
3. utrustning för villkorad tillgång till digitala TV-tjänster med stöd av 5 §

andra stycket i lagen,

4. den tekniska funktionsförmågan hos system för villkorad tillgång till

digitala ljudradio- eller TV-tjänster med stöd av 6 § i lagen, och

5. kostnader för provtagning och undersökning av prover med stöd av

14 § i lagen.

3 §

3

Myndigheten för radio och tv ska utöva tillsyn över efterlevnaden av

lagen (1998:31) om standarder för sändning av radio- och TV-signaler samt
av de föreskrifter som meddelats med stöd av den lagen.

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2010.

På regeringens vägnar

LENA ADELSOHN LILJEROTH

Maria Eka
(Kulturdepartementet)

1 Senaste lydelse av förordningens rubrik 2003:404.

2 Senaste lydelse 2003:404.

3 Senaste lydelse 2003:404.

SFS 2010:732

Utkom från trycket
den 30 juni 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010