SFS 2010:733 Förordning om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

100733.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i offentlighets- och
sekretessförordningen (2009:641);

utfärdad den 17 juni 2010.

Regeringen föreskriver att bilagan till offentlighets- och sekretessförord-

ningen (2009:641) ska ha följande lydelse.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2010.
2. Äldre föreskrifter gäller i fråga om utredning, tillståndsgivning och till-

syn som utförts av Radio- och TV-verket samt i fråga om tillsyn som utövats
av Granskningsnämnden för radio och TV.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Eva Lenberg
(Justitiedepartementet)

SFS 2010:733

Utkom från trycket
den 30 juni 2010

background image

2

SFS 2010:733

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

Bilaga

1

Sakregister till bilagan

2

Siffrorna avser punkter i bilagan

1 Senaste lydelse 2010:289.

Verksamheten består i

Särskilda begränsningar i sekre-
tessen

101. utredning, tillståndsgivning och
tillsyn enligt radio- och tv-lagen
(2010:696) samt tillsyn enligt lagen
(1998:31) om standarder för sänd-
ningar av radio- och TV-signaler

sekretessen gäller inte beslut i
ärenden

2 Ändringen innebär bl.a. att orden ”Granskningsnämnden för radio och TV” tagits
bort ur förteckningen.

Genetiskt modifierade organismer

82

Guld

51

Provtagning på djur

30

Radio- och tv-lagen

101

Ransoneringslagen

70