SFS 2010:734 Förordning om ändring i förordningen (2004:760) om EU:s direktstöd för jordbrukare m.m.

100734.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2004:760) om EU:s
direktstöd för jordbrukare m.m.;

utfärdad den 10 juni 2010.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2004:760) om EU:s

direktstöd för jordbrukare m.m.

dels att 1 kap. 8 och 11 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det i förordningen ska införas tre nya paragrafer, 1 kap. 4 b och

4 c §§ samt 3 kap. 21 §, av följande lydelse.

1 kap.

4 b §

En länsstyrelse får, utöver vad som framgår av 45 § förordningen

(2007:825) med länsstyrelseinstruktion, efter överenskommelse med en an-
nan länsstyrelse ställa en eller flera av sina anställda till den andra länsstyrel-
sens förfogande för att

1. delta i handläggningen av sådana frågor som avses i 5 § första stycket

och 16 §, och

2. utöva sådan kontroll som avses i 11 § andra stycket och 13 §.
I överenskommelsen får ingå att ärenden ska avgöras om det finns risk för

att avgörandet av ärendena annars fördröjs på ett sådant sätt att det påverkar
Jordbruksverkets möjligheter att betala ut stödet under det innevarande
kalenderåret.

Berörda länsstyrelser ska underrätta Jordbruksverket om överenskom-

melsen.

4 c §

Regeringen får besluta att ärenden som ska handläggas av en läns-

styrelse i stället ska handläggas av en annan länsstyrelse, om det finns risk
för att handläggningen annars fördröjs på ett sådant sätt att det påverkar
Jordbruksverkets möjligheter att betala ut stödet under det innevarande
kalenderåret.

8 §

Före utbetalning av stöd ska Jordbruksverket kontrollera att utbetal-

ningen är förenlig med EU:s regelverk, denna förordning och föreskrifter
som meddelats med stöd av denna förordning.

Om Jordbruksverket finner att en utbetalning skulle strida mot EU:s regel-

verk, denna förordning eller föreskrifter som meddelats med stöd av denna
förordning, ska verket besluta att inte betala ut stödet och sända tillbaka

SFS 2010:734

Utkom från trycket
den 30 juni 2010

background image

2

SFS 2010:734

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

stödärendet till länsstyrelsen. Jordbruksverkets beslut innebär att länsstyrel-
sens beslut förfaller.

Beslut om att bevilja stödbelopp eller underrättelser om sådana beslut ska

innehålla en upplysning om innehållet i första och andra styckena.

11 §

1

Jordbruksverket samordnar kontrollen över efterlevnaden av rådets

förordning (EG) nr 73/2009, kommissionens förordning (EG) nr 2235/2003,
kommissionens förordning (EG) nr 1120/2009, kommissionens förordning
(EG) nr 1121/2009, kommissionens förordning (EG) nr 1122/2009 och av
denna förordning om inte något annat följer av denna förordning.

Den närmare kontrollen inom länet utövas av länsstyrelsen. Jordbruks-

verket utövar dock den närmare kontrollen av slakterier och av de certifie-
ringsorgan som utför den kvalitetscertifiering som avses i 3 kap. 19 § första
stycket 1.

3 kap.

21 §

Stöd enligt 19 § får inte kombineras med statligt stöd för samma

stödberättigande kostnader.

Denna förordning träder i kraft den 15 juli 2010.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Mats Wiberg
(Jordbruksdepartementet)

1 Senaste lydelse 2009:1520.