SFS 2010:735 Förordning om ändring i förordningen (2007:481) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder

100735.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:481) om stöd för
landsbygdsutvecklingsåtgärder;

utfärdad den 10 juni 2010.

Regeringen föreskriver att det i förordningen (2007:481) om stöd för

landsbygdsutvecklingsåtgärder ska införas två nya paragrafer, 1 kap. 11 a
och 11 b §§, av följande lydelse.

11 a §

En länsstyrelse får, utöver vad som framgår av 45 § förordningen

(2007:825) med länsstyrelseinstruktion, efter överenskommelse med en an-
nan länsstyrelse ställa en eller flera av sina anställda till den andra länsstyrel-
sens förfogande för att

1. delta i handläggningen av frågor om stöd enligt 2 kap. 9–14, 16, 18 och

21–29 §§, och

2. utöva sådan kontroll som avses i 18 § när det gäller stöd enligt 2 kap.

9–14, 16, 18 och 21–29 §§.

I överenskommelsen får ingå att ärenden ska avgöras om det finns risk för

att avgörandet av ärendena annars fördröjs på ett sådant sätt att det påverkar
Jordbruksverkets möjligheter att betala ut stödet under det innevarande
kalenderåret.

Berörda länsstyrelser ska underrätta Jordbruksverket om överenskom-

melsen.

11 b §

Regeringen får besluta att ärenden om stöd enligt 2 kap. 9–14, 16,

18 och 21–29 §§ som ska handläggas av en länsstyrelse i stället ska handläg-
gas av en annan länsstyrelse, om det finns risk för att handläggningen annars
fördröjs på ett sådant sätt att det påverkar Jordbruksverkets möjligheter att
betala ut stödet under det innevarande kalenderåret.

Denna förordning träder i kraft den 15 juli 2010.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Mats Wiberg
(Jordbruksdepartementet)

SFS 2010:735

Utkom från trycket
den 30 juni 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010