SFS 2010:736 Förordning om ändring i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring

100736.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1997:835) om
arbetslöshetsförsäkring;

utfärdad den 17 juni 2010.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1997:835) om

arbetslöshetsförsäkring

dels att 25 a § ska ha följande lydelse,
dels att det i förordningen ska införas fyra nya paragrafer, 5 a–5 d §§,

samt närmast före 5 a och 5 c §§ nya rubriker av följande lydelse.

Företagares arbetslöshet

5 a §

En företagare som har upphört att bedriva näringsverksamhet enligt

35 eller 35 a § lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring och som däref-
ter på grund av en skyldighet enligt lag eller annan författning vidtar en åt-
gärd i den upphörda näringsverksamheten, ska anses som arbetslös vid be-
dömningen av hans eller hennes rätt till arbetslöshetsersättning.

5 b §

En företagare som har upphört att att bedriva näringsverksamhet en-

ligt 35 eller 35 a § lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring och som
därefter vidtar en avvecklingsåtgärd i den upphörda näringsverksamheten
som inte hade varit möjlig att vidta innan företagaren upphörde att bedriva
verksamheten, ska anses som arbetslös vid bedömningen av hans eller hen-
nes rätt till arbetslöshetsersättning.

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen får meddela föreskrifter om

vad som ska anses vara en avvecklingsåtgärd enligt första stycket.

Ersättning till personer som kombinerat anställning med
företagande

5 c §

Dagsförtjänsten för en sökande som kombinerat anställning med fö-

retagande enligt 37 b § lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring be-
stäms enligt följande.

Underlaget för beräkning av dagsförtjänsten från företaget bestäms enligt

37 § lagen om arbetslöshetsförsäkring. Dagsförtjänsten beräknas sedan till
en tvåhundrasextiondel av underlaget och multipliceras med 22. Produkten
multipliceras med antalet månader inom ramtiden som den sökande bedrivit
näringsverksamhet.

SFS 2010:736

Utkom från trycket
den 30 juni 2010

background image

2

SFS 2010:736

Den framräknade inkomsten av näringsverksamheten adderas med den

sökandes sammanlagda inkomst från anställning under ramtiden. Summan
divideras med 51,96 veckor och beräknas därefter enligt 25 a § nämnda lag.

5 d §

En sökande som före anställningen kombinerat anställning på deltid

om minst 17 timmar per vecka med att bedriva näringsverksamhet om högst
tio timmar i genomsnitt per vecka har rätt till arbetslöshetsersättning för det
inkomstbortfall som uppstår när anställningen upphör.

Första stycket gäller under förutsättning att deltidsanställningen och

näringsverksamheten bedrivits parallellt under minst sex månader och att
näringsverksamheten inte utökas i samband med arbetslösheten. Den
genomsnittliga veckoinkomsten från näringsverksamheten får inte heller
överstiga

tre gånger den högsta dagpenning som får betalas ut inom

arbetslöshetsförsäkringen.

25 a §

1

Under förutsättning att det har betydelse för handläggningen av ett

ärende om arbetslöshetsersättning ska en arbetslöshetskassa till en annan
arbetslöshetskassa lämna följande uppgifter om en enskild:

1. namn, personnummer och i förekommande fall samordningsnummer,
2. vilken dag han eller hon senast inträtt i arbetslöshetskassan och från

vilket datum han eller hon har ett obrutet medlemskap i arbetslöshetskassan,

3. vilken dag han eller hon utträtt ur arbetslöshetskassan och orsaken till

utträdet,

4. vilken period senast fastställt arbetsvillkor avser,
5. beviljad ersättning i form av grundersättning respektive inkomst-

relaterad ersättning samt senast fastställd dagsförtjänst, dagpenning och
normalarbetstid,

6. påbörjat karensvillkor, antalet fullgjorda karensdagar och uppgift om

den första och den senaste karensveckan,

7. antalet förbrukade dagar i senast påbörjade ersättningsperiod och senast

ersatt vecka,

8. antalet förbrukade ersättningsdagar enligt begränsningsregeln i 7 §,
9. beslut om godkänd bisyssla enligt 39 § lagen (1997:238) om arbetslös-

hetsförsäkring samt uppgift om bisysslan avser anställning eller näringsverk-
samhet,

10. beslut om rätt till ersättning på grund av företagares arbetslöshet enligt

denna förordning eller enligt 35 eller 35 a § lagen om arbetslöshets-
försäkring,

11. beslut om godkända deltidsstudier,
12. fattade beslut om avstängning, nedsättning eller frånkännande av

arbetslöshetsersättning inom ersättningsperioden,

13. senast fattat beslut med anledning av pension eller pensionsbelopp per

månad, och

14. beslut om deltagande i arbetsmarknadspolitiskt program och tidpunkt

då deltagandet påbörjades.

1 Senaste lydelse 2008:58.

background image

3

SFS 2010:736

Denna förordning träder i kraft den 5 juli 2010.

På regeringens vägnar

SVEN OTTO LITTORIN

Karin Renman
(Arbetsmarknadsdepartementet)

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

;