SFS 2010:738 Lag om obehöriga transaktioner med betalningsinstrument

100738.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om obehöriga transaktioner med
betalningsinstrument;

utfärdad den 23 juni 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs följande.

1 §

Denna lag gäller en kontohavares ansvar för belopp som belastar ett

konto på grund av en obehörig transaktion med ett betalningsinstrument.

2 §

I lagen avses med

1. betalningsinstrument: ett kontokort eller något annat personligt

instrument eller en personlig rutin som används för att elektroniskt initiera
en betalningstransaktion,

2. obehörig transaktion: en transaktion som genomförs utan samtycke från

kontohavaren eller någon annan som enligt kontoavtalet är behörig att
använda betalningsinstrumentet,

3. konsument: en fysisk person som handlar huvudsakligen för ändamål

som faller utanför näringsverksamhet.

3 §

Avtalsvillkor som i jämförelse med bestämmelserna i denna lag är till

nackdel för en konsument är utan verkan mot honom eller henne.

4 §

Kontohavaren är skyldig att

1. skydda en personlig kod som han eller hon fått,
2. vid vetskap om att betalningsinstrumentet kommit bort eller obehörigen

använts snarast anmäla detta till den som är betaltjänstleverantör och

3. i övrigt följa de villkor som enligt kontoavtalet gäller för användning av

betalningsinstrumentet.

5 §

Om en obehörig transaktion har kunnat genomföras till följd av att

kontohavaren har underlåtit att skydda en personlig kod, ansvarar konto-
havaren för beloppet, dock högst 1 200 kronor.

6 §

Om en obehörig transaktion har kunnat genomföras till följd av att en

skyldighet enligt 4 § åsidosatts genom grov oaktsamhet, ansvarar konto-
havaren för hela beloppet.

1 Prop. 2009/10:122, bet. 2009/10:CU19, rskr. 2009/10:365.

SFS 2010:738

Utkom från trycket
den 6 juli 2010

background image

2

SFS 2010:738

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

Är kontohavaren konsument, är ansvaret enligt första stycket begränsat till

högst 12 000 kronor. Har kontohavaren handlat särskilt klandervärt, ansvarar
han eller hon dock för hela beloppet.

7 §

Oavsett vad som anges i 5 och 6 §§, ansvarar kontohavaren inte för

något belopp som har belastat kontot efter det att han eller hon anmält till
betaltjänstleverantören att betalningsinstrumentet ska spärras. Detta gäller
dock inte om kontohavaren genom svikligt handlande har bidragit till den
obehöriga transaktionen.

8 §

Kontohavaren ansvarar för hela beloppet om han eller hon inte under-

rättar betaltjänstleverantören utan onödigt dröjsmål efter att ha fått vetskap
om den obehöriga transaktionen. Detsamma gäller om betaltjänstleveran-
tören har lämnat kontohavaren information om transaktionen och konto-
havaren inte underrättar betaltjänstleverantören inom tretton månader från
det att beloppet belastat kontot.

9 §

Om även någon annan än kontohavaren är behörig enligt kontoavtalet

att använda ett betalningsinstrument, ska, vid bedömningen enligt 5–8 §§ av
om kontohavaren ansvarar för något belopp, den andra personens handlande
räknas som om kontohavaren själv hade handlat.

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2010.

På regeringens vägnar

FREDRIK REINFELDT

TOBIAS BILLSTRÖM
(Justitiedepartementet)

;