SFS 2010:739 Lag om ändring i konsumentkreditlagen (1992:830)

100739.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i konsumentkreditlagen (1992:830);

utfärdad den 23 juni 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om konsumentkreditlagen

(1992:830)

dels att 34 § ska upphöra att gälla,
dels att rubriken närmast före 34 § ska utgå.

1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2010.
2. Den upphävda paragrafen gäller i fråga om avtal som har ingåtts före

ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTR�M

Amina Lundqvist
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2009/10:122, bet. 2009/10:CU19, rskr. 2009/10:365.

SFS 2010:739

Utkom från trycket
den 6 juli 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010