SFS 2010:740 Lag om ändring i föräldrabalken

100740.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i föräldrabalken;

utfärdad den 23 juni 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att det i föräldrabalken2 ska införas en

ny paragraf, 6 kap. 15 c §, av följande lydelse.

6 kap.

15 c §

När rätten beslutar om umgänge med en förälder som barnet inte

bor tillsammans med, får rätten, om barnet har behov av det, besluta att en
person som utses av socialnämnden ska medverka vid umgänget (umgänges-
stöd). Ett beslut om umgängesstöd ska gälla för en viss tid.

Innan ett beslut om umgängesstöd meddelas ska rätten inhämta yttrande

från socialnämnden.

Socialnämnden ska efter rättens beslut om umgängesstöd utse en viss

person att medverka vid umgänget.

Socialnämnden ska följa upp hur umgänget fungerar och verka för att

stödet inte består längre än nödvändigt.

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2010.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTRÖM

Magnus Medin
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2009/10:192, bet. 2009/10:CU20, rskr. 2009/10:358.

2 Balken omtryckt 1995:974.

SFS 2010:740

Utkom från trycket
den 6 juli 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010